B.S. Index van de publicaties van 15 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 1 april 2003, genomen met toepassing van artkel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 120.70 Dit besl

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009333 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 is het koninklijk besluit van 24 april 2002, waarbij het notariaat behorende tot het gerechtelijk arrondissement Nijvel, met standplaats Orp-Jauche werd overgebracht naar C(...) Het beroep tot nietigver type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanwijzing van de Voorzitter. Bij koninklijk besluit van 26 m type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 31 maart 2003, wordt aan de heer Neirinck, Kamiel, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 2003, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het Hij wor type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 10/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 februari 2003 tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003200584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003003215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 13/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ en het koninklijk besluit van 6 juli 1997

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een cursusmodule « aanvulling tot coördinator » Bij ministerieel besluit van 6 maart 2003 wordt de cursusmodule « aanvulling tot coördinator », ingericht door de B.V.B.A. Cosetech te Theux, erkend als cursusmodule « aanvulling tot N type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003003198 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 10/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem en voor het gebruik van een systeem voor het controleren van de geautomatis type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 18 mei 2003 type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003007099 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de toekenningsregels van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003027210 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslagen en benoemingen van leden Bij ministerieel besluit van 1 april 2003, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door Mevr. Sara Sablon en Mevr. - worden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003027211 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het uniform van de ambtenaren van het bosbeheer

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Aanvullende omzendbrief van 3 april 2003 bij de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en cordinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003021076 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, type bericht prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 18 mei 2003 Bericht voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek Ingevolge de ontbinding van de federale Wetgevende Kamers als gevolg van de verklaring tot herziening van de Grondwet van Elke ki type bericht prom. 10/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 18 mei 2003 Bericht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven

erratum

type erratum prom. 19/12/2002 pub. 15/04/2003 numac 2003029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Errata

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietigingen door de Raad van State Bij arrest nr. 116929 van 12 maart 2003 heeft de Raad van State het ministerieel besluit van 14 november 2001 dat de heer Dany HAGELSTEIN in de graad van inspecteur van politie benoemt en het ministerieel be Bij arr

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009325 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 maart 2003 wordt de heer Hans Van Hemelrijck, met ingang van 1 januari 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 maart 2003, eervol ontslag Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009320 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt de heer Thierry Goossens, met ingang van 1 januari 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009323 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2003 wordt de heer Steven Snoeks, met ingang van 1 januari 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009324 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt de heer Ronald De Lille, met ingang van 1 december 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bes Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009322 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt de heer Stéphane Decamps, met ingang van 1 december 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009317 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt de heer Bernard Lafalize, met ingang van 1 januari 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van industrieel ingenieur in het Franse taalkader van het Centraal Best Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009319 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt de heer Stéphane Di Felice, met ingang van 1 januari 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van industrieel ingenieur in het Franse taalkader van het Centraal Be Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003 werd de heer Marc Deprez, geboren op 16 november 1956, door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur, met ranginneming op 1 januar Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009321 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt Mevr. Sophie Gillot, met ingang van 1 december 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. O type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009316 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt de heer Philippe Beautrix, met ingang van 1 december 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009318 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt de heer Olivier Detez, met ingang van 1 januari 2003, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003200568 bron arbitragehof Arrest nr. 35/2003 van 25 maart 2003 Rolnummers 2343, 2344, 2345, 2346, 2348 tot 2352, 2355 tot 2362 en 2379 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van : - de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdrach - de bijzondere type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003021096 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 116.419 van 25 februari 2003 in zake L. Goovaerts tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003007105 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4370bis van 11 maart 2003, wordt de heer Patrick Calbeau, van de Franse taalrol, op 1 maart 2003 door verhoging in graad tot adviseur-generaal, bevorderd. Bij koninklijk besluit Bij koninklijk

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003009334 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Adres van de zetel van het vredegerecht van het kanton Beringen en van de politierechtbank Hasselt, afdeling Beringen, vanaf 16 april 2003 : Vredegerecht Beringen, Politierechtbank Hasselt, afdeling Beringen, Pieter Breug 3580 Beringen.

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003003238 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 10 april 2003 wordt de heer Winnen, Freddy A.M., gewestelijk directeur van de registratie te Hasselt, bij wi

beslissing

type beslissing prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003003091 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 12 februari 2003, wordt de heer Six, directeur-generaal, tweetalig adjunct, met ingang van 13 februari 2003, ontheven van de functies en de opdracht die hem werden toegekend type beslissing prom. -- pub. 15/04/2003 numac 2003003090 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 12 februari 2003, wordt de heer Tilliet, directeur-generaal, ontheven van de opdracht die hem werd toegekend bij beslissing van 2 januari 2003, en wordt, met ingang van 13 fe
^