B.S. Index van de publicaties van 17 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003200375 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 7/2003 van 22 januari 2003 Rolnummer 2307 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3 o, eerste lid, van artikel III, Overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rec Het Arbitragehof, sa type wet prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement evenals zijn bijlage type wet prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen type wet prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003003199 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995, h(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003027216 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 11 maart 2003 wordt het Burgerlijk kruis 2 **** klas verleend aan de heren **** **** en **** ****. type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003009277 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003022300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de wetenschappelijke verenigingen voor huisartsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003009344 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 2 april 2003 is de standplaats van de heer Janssen, M., notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven, op verzoek van de titularis, overgebracht van Bierbeek naar Bierbeek. Het beroep tot (...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003200511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de steenbakkerij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003027217 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 19 maart 2003 wordt de heer Philippe Lange, met ingang van 1 februari 2003, op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché-stagiair. type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003027215 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003 wordt de heer Pascal Mertes, met ingang van 1 januari 2002, in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003 wordt de heer Paul Dooms, met ingang van 1 fe Bij besluit v type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003027237 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en vaststelling van de samenstelling van de Oriëntatieraad van het Waarnemingscentrum voor de mobiliteit

decreet

type decreet prom. 27/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de radio-omroep

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003018044 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 21 maart 2003 een vordering tot schorsing van de Deze zaa type bericht prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003018043 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State C.V.B.A. Metalunion, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bremstraat 50, heeft op 24 maart 20 Deze zaa

programmawet

type programmawet prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

document

type document prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003035353 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Onderscheidingen in de Orde van Leopold II Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : - de heer AELVOET Dany, medewerker bij het Departement Onderwijs ranginneming : 15 november 1996 (...) ranginneming : 15 november 1996 - Mevr. ALLAER Myria

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende heropening van het psycho-medisch-sociaal centrum van de Franse Gemeenschap te Borgworm type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende heropening van het psycho-medisch-sociaal centrum van de Franse Gemeenschap te Chênée type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het herstructureringsplan 2003-2008 van de « Université de Mons-Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 ter aanwijzing van de leden van het « Institut de la formation en cours de carrière » en van de commissar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels voor de aanpassing van lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden van kandidaat- industrieel ingenieur en industrieel ingenieur

erratum

type erratum prom. 21/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003003246 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003009345 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 31 januari 2003 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge, is de heer Dobbelaere, H., rechter in de rechtbank van koophandel te Brugge, aangewezen tot ondervoorzitter in de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003003141 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen Benoemingen en mutaties Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt de heer Mattens, Georges R., eerstaanwezend verificateur, met ingang van 1 juli 2002, benoemd tot de graad van inspecteur bij een fisc Bij bes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003009346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - federale magistraat bij het federaal parket : 1. In toepassing van artikel 43bis,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003009343 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 april 2003 : - is aan de heer Denayer, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Doornik; - is Mevr. Van de Vyver, A., advoc Bij koninklij

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2003033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende inrichting van een pedagogische opleiding ter voorbereiding op het verkrijgen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 17/04/2003 numac 2003095033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité De door de
^