B.S. Index van de publicaties van 25 april 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter, van de eerste ondervoorzitter, van de twee ondervoorzitters en van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffiers in de raden van beroep van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecel inzake palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003002063 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003, wordt Mevr. Bellen, Gerda, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie overgeplaatst in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Bij kon type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007145 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1995 houdende oprichting van de organieke personeelsformatie van de dienst van de morele consulenten in vredestijd type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007146 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1995 houdende oprichting van de organieke personeelsformatie van de dienst van het aalmoezenierschap in vredestijd type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 27/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007111 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verhoging op 1 april 2003 van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 109,45 (basis 1996 = 100). - Pensioenen 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (rekening houdend met het koninklijk besluit (...) (Jaarbedragen) Ru type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de b type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de art type koninklijk besluit prom. 27/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007110 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007136 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1997 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in actieve dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de heer De Smedt, yves, adjunct-adviseur, met ingang van 7 april 2003, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Ze De datu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003007113 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 84333 van 28 maart 2003, wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. De Witte, op 1 april 2003 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie « **** **** type ministerieel besluit prom. 19/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2003 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007116 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2003 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003007117 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Ontslag Bij ministerieel besluit nr. 84282 van 24 maart 2003, wordt fregatkapiteit L. Marsia op 31 maart 2003 ontslagen uit het ambt van attaché van het administratief en technisch secretariaat bij het Kabinet van de M type ministerieel besluit prom. 25/02/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2002 houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar van de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003009377 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 14 april 2003 is het verzoek tot associatie van de heer Saey, I., notaris ter standplaats Deerlijk, en van de heer Saey, S., kandidaat-notaris, om de associatie « SAEY Ignance & SAEY Stéphane », ter sta Bij mini type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar van de kamer van beroep bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003027271 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden i.v.m. zwembaden type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003027272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de zwembaden bedoeld in rubriek nr. 92.61.01.01

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap Aan de dames en heren gouverneurs, arrondissementscommissarissen, burgemeesters en schepenen. Deze omzendbrief actualiseert en vult de richtlijn Uit de er

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003007130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen in de ****. - Erratum In het Belgisch **** ****. 92 van 19 maart 2003, dient men de volgende wijzigingen aan te brengen : In het koninklijk besluit ****. 4299 van 23 december 2002 : Bladzijde 13217 Op dezelfde blad

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003009378 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Doornik Bij beschikking van 5 februari 2003 werd de heer Couplet, B., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 17 april 2003, om het am type beschikking prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003009376 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Tongeren Bij beschikking van 7 februari 2003 werd de heer De Bruyn, E., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 13 mei 2003, om het a

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de heer Jan Bertels, met ingang van 1 juni 2003, benoemd tot Directeur-generaal « Harmonisering van Stelsels » van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlan type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003003242 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de heer Pierre De Clercq, met ingang van 1 mei 2003, benoemd tot Administrateur Opmetingen en Waarderingen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij koninklijk Bij koninklijk type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 maart 2003 wordt Mevr. Marie-Claire Dubuisson, met ingang van 1 april 2003, benoemd tot Directeur-generaal « Communicatie » van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Franstalig type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de Mevr. Michaëlla Grassi, met ingang van 15 april 2003, benoemd tot Directeur stafdienst « Informatie- en Communicatietechnologie » van de Federale Overheidsdienst Sociale Zek type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 maart 2003 wordt de heer Jean-Claude Heirman, met ingang van 1 mei 2003, benoemd tot Directeur-generaal « Sociaal Inspectie » van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Franstali type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 mars 2003 wordt de heer Tom Auwers, met ingang van 1 juni 2003, benoemd tot Directeur-generaal « Beheer thema's en Projecten Optimalisering » van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de Mevr. Katia Delchambre, met ingang van 15 april 2003, benoemd tot Directeur stafdienst « Personeel en Organisatie » van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het type benoemingen prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de heer Paul Van Sprundel, met ingang van 1 mei 2003, benoemd tot Directeur stafdienst « Budget en Beheerscontrole » van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Ne

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 294e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2003 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenb 1. nieuw geregistreerd

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003008040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003008039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderhoudstechnici (rang 26) voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) Na deze(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003008038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs van het Leefmilieu (rang 10) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003008041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid. - Permanente eenheid in Ghlin. - FOD Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, di(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003008037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige techniciens (rang 21) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2003 numac 2003008042 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseurs bij het departement « Morele Actie » (rang 10A) voor het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers Na deze selectie wordt een lijst met maximum (...) Toela
^