B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009365 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009368 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. -- pub. 02/05/2003 numac 2003009369 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te **** ****, **** ****, **** **** ****(...) Bij koninklijk besluit van 26 maart type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009367 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtsko type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009366 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 - rusttijd van bepaalde type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, tot wijziging van de co type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2003 numac 2003003268 bron federale overheidsdienst financien Kabinet van de Minister van Financiën. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, wordt, met ingang van 30 april 2003 's avonds, eervol ontslag verleend aan de heer Jacquij, P., uit zijn functie van kabinetschef van de Minister va De bet type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot aanwijzing van een bijzonder evaluator bij de dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking » type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003200217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 betreffe type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003022391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 10/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003007142 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de militaire leden van de Raad van Beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2002 aan het « Soc type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003022448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « LuckySix », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de facturatie van elektriciteit en gas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgeven type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003027288 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm, inhoud en dragers van de registers, boeken en uittreksels en tot bepaling van het model van het aangifteformulier inzake schuldvordering opgelegd aan de verdelers van drinkwater overeenkomstig artikel 30, &se type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/05/2003 numac 2003011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 2003 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie l N c = 1,2200 NE = 1,3284 type ministerieel besluit prom. 27/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003022447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor dopingcontroleurs van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond om in hun functie bekrachtigd te kunnen worden type ministerieel besluit prom. 28/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003035456 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003027287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een voorlopige onthaalcel voor de personeelsleden afkomstig van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/05/2003 numac 2003003249 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State van 3 maart 2003, nr. 116.638, wordt het koninklijk besluit van 6 juni 2000 houdende benoeming van de heer Eric Van Den Abeele tot directeur bij een fiscaal

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2003 numac 2003003269 bron federale overheidsdienst financien Kabinet van de Minister van Financiën. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, wordt, de heer Van Loo K., adjunct-adviseur bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, met ingang van 1 mei 2003, benoemd tot kabinetschef van de Minis

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003003220 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 14/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003003250 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/05/2003 numac 2003020102 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 2 mei 2003, om 9 u. 30 m. en 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Brigitte Grouwels, de heren Jan Béghi(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Michel Van Roye, Bernard I
^