B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de inrichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale type wet prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003003217 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 . De sommen of waarden geconsigneerd voor rekening der hieronder vermelde vennootschappen, in toepassing van de wet van 24 jul(...) Voor de raadplegi type wet prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003009408 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003040403 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 31 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 07/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003208 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 115 tot 127 van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 11 van titel IV van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het « Kringloopfonds » type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vierde addendum bij de 4e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "addendum 4.4" type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003280 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de N.V. STESUD onder de benamingen "JITES I" en "JITES II", met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de medische vereisten inzake geschiktheid voor de graden van brandweerman en Officier Adjunct Interventiechef bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A./N.V. STERIA onder de benamingen "DIGIVOTE I" en "DIGIVOTE II", met de algemene erkenningsvoo type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot het verbieden van het op de markt brengen en het gebruik van « Protector Anti-Rain »- en « Marla Anti-Rain »-sprays van de firma Comforta

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de interne audit in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003027304 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de chemische reiniging van kledij, was en andere textiel

decreet

type decreet prom. 04/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003035431 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende begrotingstechnische aanpassingen in het licht van de bijstandsverlening ingevolge de watersnood van de jaarwende 2002-2003 type decreet prom. 04/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003035412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioene type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003200517 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 februari Die zaak

document

type document prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003041412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003041408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003041407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003041411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003041410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003041409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 2002 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/02/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003031268 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/870 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning en de subsidies van de dienst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Ben Konink type vacante bettreking prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003022539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van : - één Nederlandstalige adjunct-adviseur. Het Ra Kunnen zich

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003027303 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, voor het jaar 2003, van het aan het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag en tot vaststelling van het aandeel dat aan de Duitstalige Gemeenschap toekomt alsook van het aandeel vo

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003008058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige klerken - typisten - telefonisten (niveau C) met voldoende kennis van het Frans voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 2. Vereist dipl type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003008056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige hulp-technici (niveau C) met voldoende kennis van het Nederlands voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsver(...) 1. Burger type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003008057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige secretarissen (niveau B1) met voldoende kennis van het Frans voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Burger type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2003 numac 2003008059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige brandweermannen (rang D1) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die drie jaar geldig blijft. De geldighei(...) Er word
^