B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 bron federale overheidsdienst financien Wet tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de artikelen 38bis, 51bis en 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003254 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003009431 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 mei 2003 : - is de heer De Laet, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - is de heer Vander Stichele, H., - is de heer type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003022490 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken type koninklijk besluit prom. 07/05/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003002100 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 07/05/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2002 tot toekenning van een integratiepremie aan sommige personeelsleden van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt type koninklijk besluit prom. 06/05/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003002099 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 1, derde lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de o type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanl type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003021098 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003007149 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 4513 van 8 april 2003, wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****, ****., in het ambt van Militaire Commandant van het Paleis der Natie gehouden na de leeftijd van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003009364 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Voorschriften voor het afbreken en verwijderen van bliksemafleiders die radioactieve stoffen bevatten In het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2001 werd het koninklijk besluit van 20 juli 2001 bekendgemaakt, houdende algemeen reglement op de Het bli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003002112 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 2 april 2003, wordt de heer ir. Bayet, Pol, ingenieur-directeur, bevorderd in de weddenschaal 13E bij de afdeling Internationale Instellingen, met ingang van 1 maart 1997. Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003002111 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 1 april 2003, wordt de heer Van Beveren, Luc, adjunct-adviseur, bevorderd in de weddenschaal 10C bij de Juridische Dienst, met ingang van 1 augustus 2002. Bij ministerieel b Overeenkomstig type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003035466 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de International Tennis Federation en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 18/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging van de aanstelling van een wnd. directeur-generaal bij het BIRB type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Ontslagen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003, wordt : - aan de heer F. Lapotre, advocaat aan de balie van Brus Bij ditzelfde type ministerieel besluit prom. 24/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit van betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003027316 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de betoncentrales

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 13/05/2003 numac 2003029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van sommige bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1997 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het Fonds voor s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2002 pub. 13/05/2003 numac 2003029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de Franse Gemeenschap haar waarborg verleent aan de leningen aangegaan door de vijf publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de Openbare Machten ingeric

erratum

type erratum prom. 25/02/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003014125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003009433 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 9 januari 2003 werd de heer Vandekerckhove, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 29 mei 2003, om

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt de heer Close, Jean-Marc, benoemd tot voorzitter van het Beheersc type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt de heer Deli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt de heer Goutry, Luc benoemd tot voorzitter van het Beh type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt Mevr. D'Hondt, Greta, benoemd tot voorzitter van het Beheersc type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Benoeming van de voorzitter en leden Bij koninklijk besluit van 8 april 2003, wordt de heer Jadot, M., benoemd tot Voo Bij hetzelf type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt Mevr. De Galan, Magda, benoemd tot voorzitter van het Beh type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Sociale Zekerheid Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt de heer Berghman, Jos, benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van de Soc type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invalditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslagverlening aan de voorzitter. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003 : - wordt M type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt de heer Roge type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt Mevr. Cantillon, Bea, benoemd tot voorzitter van het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003009434 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Aarlen : 1 De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de heer Minister van Hij zendt

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003009432 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2003 : - is aan Mevr. Verfaillie, Ch., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - is aan de heer Doyen, A., op zijn verzoek, ont Het is hem ve

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 149 van 25 april 2003 - Ed. 2., dienen op pagina 22542, in de Franstalige tekst van de benoeming van de heer Tom Auwers, in de laatste zin, de woorden « dans le cadre linguistiqu

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 17/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003200 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 02/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003219 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003003279 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Aiseau-Presles Op de hoek van d

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/05/2003 numac 2003054061 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Reynders, Josephina Emilia Josephina Emilia Reynders, ongehuwd, geboren te Vorst op 14 Alvorens te b
^