B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009413 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 10, 6°, in de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011267 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 133, lid 10, van het Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor va type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2003 numac 2003021114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 4 april 2003, dat in werking treedt op 15 april 2003, wordt de heer Waterschoot, Ludo, aangeduid als houder van de staffunctie -1 « Budget en Beheerscontrole » van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van Overe type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011268 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003003283 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de negende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003014101 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit thermoplastische injecties, gelegen in de streek van Charleroi, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003021146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingslokette type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen type koninklijk besluit prom. 08/05/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale promotie naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003200339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het recht op zorgkrediet, afgeslote type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003200337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de provincie Namen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003035430 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003027330 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overh

decreet

type decreet prom. 10/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Kaderdecreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/05/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 24bis betreffende de uitbetaling van de Copernicuspremie aan bepaalde leden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie

document

type document prom. -- pub. 19/05/2003 numac 2003095034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Ambtshalve intrekking van de toelating van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen van 6 maart 2003, wordt de ambtshalve intrekking Deze beslissi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2003 numac 2003031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot de kandidaten De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal eerstdaags overgaan tot de benoeming van drie leden van het Stedenbouwkundig College, op voordracht door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van een dubbele lijst met kandidaten. type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2003 numac 2003009453 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de politierechtbank te Vilvoorde : 1, vanaf 1 februari 2004; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwer - opsteller bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/05/2003 numac 2003009454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2002, in werking tredend op 11 juni 2003, is de heer Lembregts, J., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Mechelen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten g Bij konink

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 19/05/2003 numac 2003095035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekering De do
^