B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen type wet prom. 05/11/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maar type wet prom. 05/11/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Letland, en met de Bijlage, ondertekend te Riga op 12 december 1994 (2) type wet prom. 05/11/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 (2) type wet prom. 10/02/2000 pub. 22/05/2003 numac 2000015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administratieve b type wet prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003009446 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens type wet prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie et de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 (2) (3) type wet prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003009393 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 2 april 2003 is machtiging verleend aan ****. **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** type wet prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003003286 bron federale overheidsdienst financien Bestuur der BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Léglise, 1 e type wet prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009414 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009430 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009429 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot type wet prom. 01/02/2001 pub. 22/05/2003 numac 2003015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische Regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 17 februari 1999 (2) (3) type wet prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003022575 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden type wet prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003003281 bron federale overheidsdienst financien Bestuur der BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente La Roche, 1 e

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een t type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunv type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003002069 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, wordt Mevr. Delanghe, Marion, adjunct-adviseur voor overheidsopdrachten volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur voor overheidsopdrachten bij de Federale Ov Overeen type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 oktober 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de die type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 22/05/2003 numac 2002012452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" aan somm type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2003 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer VAN den BOSSCHE, Luc, Minister van Ambtenarenzake Commandeur De h type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003002103 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 2 april 2003, wordt Mevr. Verzele, Valérie, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van adju Overee type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris-generaal en een adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Aïchi in 2005 type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Soci type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003021095 bron arbitragehof Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 januari 2002, 7 juli 2002 en 11 maart 2003 worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechters in het Arbitragehof en leden van het administratief personeel van h Leopold type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 februari 2003 worden benoemd of bevorderd tot : Commandeur in de Orde van Leopold II De heer Vandenborre, Georges, cultuurpactinspecteur. Hij neemt vanaf 15 november 2002, als houder van Ridder in de Or type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003021054 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 4 december 2002 wordt het burgerlijke ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1 **** klasse : De heer **** ****, ****, **** **** heer ****, ****, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003021060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Opruststelling Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003, dat in werking treedt op 1 oktober 2003, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer De Broe Paul, cultuurpactinspecteur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Kansela Het is type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003012058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van een dodelijk arbeidsongeval

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027356 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 januari 2002 tot aanwijzing van de leden van het comité van deskundigen die de aanvragen om erkenning van individuele zuiveringssystemen zullen onderzoeken type ministerieel besluit prom. 07/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003022486 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen type ministerieel besluit prom. 31/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003022549 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 21 maart 2003, wordt de heer Abramowicz, Jean-Marie, administratief deskundige bij Personeel en Organisatie - Vertaaldienst, door overgang naar het hogere niveau, bevorderd tot de gr Overeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003002110 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 april 2003 wordt, de heer Bongartz, Philippe, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Waalse Buitendiensten 2 - Directie te Luik Overeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003021017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder d type ministerieel besluit prom. 14/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van de Brussels International Airport Company, N.V. van publiek recht, tot wijzing van het reglement van 14 december 2001 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003002116 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 14 april 2003, wordt de heer ir. Handelberg, Marc, ingenieur, bevorderd in de weddenschaal 10E bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Troonstraat van de Regie der Gebouwen, met ingang Bij min type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 2001 tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en h type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009471 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003002115 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 2 mei 2003, wordt de heer Jouant, Henri, adjunct-adviseur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij de Diensten van de Directeur-generaal van de Regie der Ge Bij mi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003035373 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet houdende ondersteuning van de Federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk en houdende ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027357 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » voor 2003 type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027358 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van de toelage die aan de gemeenten toegekend wordt voor de verwijdering van de afvalstoffen voortgebracht door de overstromingen die van 29 december 2002 tot 4 januari 2003 plaatsgevonden hebben type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027340 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van twee leden van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027342 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van twee leden van de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027353 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027354 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor taxidiensten, opgericht bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, gespecialiseerde

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Dienst Krediet en Schuldenlast. - Bericht Mededeling in uitvoering van artikel 33 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Vanaf 1 juni 2003 zullen alle consumentenkredietovereenkomsten en alle Deze regi type bericht prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003003296 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht aan de werkgevers In het kader van het interprofessioneel akkoord 2003-2004, werd beslist het maximumbedrag van de werkgeverstussenkomst te verhogen van 4,46 EUR tot 4,91 EUR In uitvoeri

document

type document prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003040602 bron federale overheidsdienst financien Toestand op 28 februari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 14 februari 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 23 januari 2003 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist de personeelsformatie van de Nederlandstalige gemeent ANDERLE

erratum

type erratum prom. 15/07/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003035504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid. - Erratum type erratum prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003003304 bron federale overheidsdienst financien Wet tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht. - Erratum type erratum prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Aanstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2003, bl. 25021, moeten in de franstalige tekst van de publicatie bij wijze van uittreksel van het koninklijk besluit van 3 april 2003 de type erratum prom. 03/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. - Erratum type erratum prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003003300 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 1752 en 1762 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekeringen. - Erratum type erratum prom. 18/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 14/12/2001 pub. 22/05/2003 numac 2003035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003 wordt de heer Stassens, Nicolas, stagiair van niveau 1, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Directie Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003022065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 6 januari 2003, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op z - wordt d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003009469 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2003 : - is Mevr. Baudri, A., advocaat, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de re - is Mevr. C

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving Lijst van de deskundigen in de medische stralingsfysica Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle verleent, met toepassing van artikel 51.7.4. van het koninklijk besluit van 20 ju Voor d

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003031175 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 5 maart 2003 wordt vernietigd de beslissing van 3 februari 2003 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel het principe van de overdracht naar de politiezone Brussel- Hoo BRUSSEL. type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij besluit van 30 april 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 maart 2003 waarbij de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem het administratief en geldelijk statuut van het BRUSSEL type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 13 maart 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 februari 2003 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder lastenboek betreffende d BRUSSEL.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003020110 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 23 mei 2003, om 9 uur 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van resolutie (van de heer Stéphane de Lobkowicz) waarbij het Federale Parlement word(...) Voorstel van ordonnantie (van de heren Michel Van Roye en Yaron Pesz

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003003278 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : (...) Gemeente Habay, 4 e afdeling Houdemont Een oppervlakte van 7 a 73 ca in d

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003054062 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Pojta, Jean Pojta, Jean, weduwnaar van Debouter, Yvette, geboren te Harcy op (...) Alvorens te be

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 22/05/2003 numac 2003003302 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector der registratie en domeinen. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 156 van 30 april 2003, vierde uitgave, akte nr. 2003/03264, Nederlandse tekst, geliev
^