B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang type wet prom. 11/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003003274 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 11/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003003275 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, Sectie 19. - Regie der Gebouwen type wet prom. 05/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003003292 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, Sectie « Internationale Samenwerking » (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003009401 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van de provinciale en lokale centra morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003009402 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van het kader ad hoc van de afgevaardigden die gehecht zijn aan het federaal secretariaat, aan de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen alsook aan de erkende centra morele dienstverlenin type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003009400 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het organiek kader van de afgevaardigden die gehecht zijn aan het federaal secretariaat, aan de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen alsook aan de erkende centra morele dienstverlening type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de ontbinding van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst en de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen aan de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en de Federale Overheidsdienst Buitenl type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot toekenning van bijkomende opdrachten aan de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003021143 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden tussen de Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid en type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003003233 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003022611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 236 van de Programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003003234 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-04-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de so type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Centrale examencommissies voor de ondernemersvaardigheden Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 mei 2003 zijn, op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs, benoemd tot leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor d Eerste type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003009483 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 19 mei 2003 is het verzoek tot associatie van de heer de Thier, H., notaris ter standplaats Châtelet , en van de heer Debray, C., kandidaat-notaris, om de associatie « Henri de Thier & Char(...) De heer Debray, C type ministerieel besluit prom. 06/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1969 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de permanente eenheden van de Civiele Bescherming die tot vierentwintig-urendienst geh type ministerieel besluit prom. 06/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003035517 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden en de secretaris van de Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van onafhankelijke controle-instellingen op het vlak van drankverpakkingen, bedoeld bij artikel 371, § 5, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003027355 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 31 maart 2003 wordt de "s.a. Belgeo" niet erkend als ontwerper voor de opstelling, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg. Bij ministerieel besluit va Hetzelfde besluit vernie type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003027368 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 3 april 2003 worden de 1 ha 4 a 30 ca terrein, in het grijs voorgestel(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter aanwending van een unieke vergunning inzake stedenbouw en erfgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de ste

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003035508 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van de Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003027360 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 6 februari 2003 wordt de heer Gérard Monseux vanaf 6 februari 2003 benoemd tot bestuurder van de "Société régionale wallonne de Transport" , waar h(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 6 februari type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003027373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van milieuvriendelijke elektriciteit zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 november 2002 en 23 januari 2003 type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003027364 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over 3 of minder dan 3 werkkuilen of hefbruggen beschikken type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003027365 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over meer dan drie werkkuilen of hefbruggen beschikken type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003027366 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de centrales voor steenbekleding d.m.v. koolwaterstofhoudende producten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003027372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2002 betreffende de retributie voor de bezetting van het openbaar domein door het elektriciteitsnet

decreet

type decreet prom. 08/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Waals-Brusselse type decreet prom. 08/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, opgemaakt te Montreal op 29 januari 2000 type decreet prom. 08/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, en met de Slotakte, ged

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003200645 bron arbitragehof Vergelijkend examen voor referendarissen. - Aanvullend bericht In het bericht dat in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2003 is bekendgemaakt, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. Punt I wordt aangevuld met de volg(...) « Regelmatig ing type bericht prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003200462 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 maart 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 maart 2003, h Die zaa

document

type document prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003027369 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministeriële besluiten van 24 april 2003 worden de heren Joseph Bodart, Marian Jakubowski en Gérard Luthers, attachés, alsook de heren Léon Bastin, Jean-Claude Cornet en Roger Moisse, directeurs, met ingang van 1 januari 2003 op ei Bij

erratum

type erratum prom. 20/03/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003007166 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdedigi type erratum prom. 13/03/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003022613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Erratum type erratum prom. 20/03/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003007167 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007164 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4435 van 3 april 2003, hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december Geneeshe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007162 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4433 van 3 april 2003, heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2003 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007158 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4422 van 3 april 2003, hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2003 Kolonel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007165 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4432 van 3 april 2003, heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2003 : Bij koninkli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007160 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4425 van 3 april 2003, heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsoffieren op 26 december 2003 Apothek type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007159 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4424 van 3 april 2003, hebben de volgende benoemigen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2003 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007163 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4431 van 3 april 2003, heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2003 : Luitenan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007157 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4418 van 3 april 2003, hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2003 Kolonel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003022570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 m Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, wordt benoemd in de hoedani type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003007161 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4426 van 3 april 2003, heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 maart 2004 : K Bij koninkl

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/05/2003 numac 2003009482 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003 is de heer Ceuppens, P., rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen.
^