B.S. Index van de publicaties van 27 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003329 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en artikel 121, § 1, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dien type wet prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de normalisatie type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de openbare aanbiedingen van effecten type wet prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003021152 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie De algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, komt bijeen op maandag 2 juni 2003, te 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, ingang via Wetstraat 16, t Agenda type wet prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003022523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 6 maart 2003 en in uitvoering van artikel 22,4°bi Interp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003200171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003022614 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt » type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007106 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van officieren van het actief kader naar het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 4370 van 11 maart 2003 : Landmacht Wordt de hierna genoemde officier met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen in het **** ****-**** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007102 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Gesticht van Mesen. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4366 van 11 maart 2003, wordt luitenant-kolonel J. Gillard, op 31 maart 2002 ontslagen als afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij het koninklijk Gesticht van Me type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007103 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 4368 van 11 maart 2003, wordt soldaat **** ****, ontslagen van ****. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007109 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 4380 van 20 maart 2003, wordt aanvullingsvaandrig-ter-zee tweede klasse J. Daubresse, van het korps van de dekofficieren, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4369 van 11 maart 2003, neemt kapitein-commandant ****. ****, **** als kapitein-commandant op 26 augustus 1997. Voor verdere bevordering wordt hij na **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007088 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4362 van 9 maart 2003, wordt kolonel **** ****. **** ****, bevorderd tot Commandeur in de ****, voor : « de uitzonderlijke verdiensten ten over Hij zal type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007087 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 4359 van 9 maart 2003 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 oktober 2003 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007108 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4372 van 18 maart 2003, wordt aan de heer Henry Tulkens, eervol ontslag uit zijn ambt van burgerprofessor aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie verleend, op 1 juni 2003. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007086 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Aanstelling in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 4357 van 9 maart 2003, wordt de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving, D. Valentini, op 28 augustus 2002 aangesteld in de graad van onderluitenant type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003200222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die hulpfuncties in de slagerij u type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003200178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tussenkomst in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een eenmalige premie type koninklijk besluit prom. 14/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003021148 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking to type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003022522 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° en 12°, va type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de omzetting in euro van bedragen opgenomen in de type koninklijk besluit prom. 14/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003021147 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de betaling van een carensdag type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003021149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1999 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 17 april 2003 wordt de heer Serge JUWET bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van Eerste beambte in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vanaf 1 mei 2003. Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003027362 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 24 april 2003 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Martelange, vanaf 2 mei 2003, voor een nieuwe periode van zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van Bij min type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003320 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2003-2008 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2003-2011 type ministerieel besluit prom. 26/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003022640 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 26/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003022641 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, wordt beschermd als monu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, wordt beschermd als monu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, wordt beschermd als monu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2000 pub. 27/05/2003 numac 2003027380 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van dienstreizen naar het buitenland. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003027375 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een dotatie aan de "Société wallonne de Crédit social" wordt verleend ter compensatie van het renteverschil tussen de leningen die ze aangaat en de leningen die ze toestaat

document

type document prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 30 maart 2001 de uitvoering goedgekeurd van het programma "S Het onderzoeksprogramma " type document prom. 17/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003000434 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijziging van de richtlijnen van 13 januari 1997 aan de Dienst Vreemdelingenzaken, parketten, politiediensten, inspectie van de sociale wetten en de sociale inspectie omtrent de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel type document prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003021139 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Sterrenwacht van België. - Overplaatsing Bij besluit van 29 april 2003 wordt Mevr. Christiane Verbeemen, eerste calculator bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingang van 1 mei 2003, in de graad van gespeciali Het be type document prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003020095 bron studiebeurzen Provinciale Commissie van Studiebeurzenstichtingen in Henegouwen Schooljaar 2003-2004 De Commissie doet een beroep op de vrijgevigheid van het publiek en op de erkentelijkheid van de gewezen beursstudenten ten gunste van de stichting « Etudiant Voor na

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de programma's zoals bedoeld in artikel 19, lid 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 17 van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het Programma voor dringende werken aan de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs dat wordt ingericht of gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier van de afdeling « Gegradueerd verpleger voor de titularissen van een brevet van ziekenhuisverpleger » , gerangschikt op het niveau van het paramedisch hoger ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de studies zoals bedoeld in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de verwijzingsdossiers van de opleidingseenheden « Alfabetisering - niveau 3 » , "Alfabetisering - niveau 4 » (code 0310004U11D1), gerangschikt op het niveau van het lager secundair

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007107 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van officieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit van nr. 4371 van 18 maart 2003, worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-aanvullingsofficieren H. De Keyser, en O. Charniau, op 27 december 2002 benoe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003007101 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4364 van 11 maart 2003, wordt kapitein-ter-zee stafbrevethouder in het korps van de dekofficieren, M. Goddyn, tot de graad van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor een mandaat van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving In de Raad van State verstrijkt een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving op 5 mei 2003. De kandidaten moeten ten minste 37 j 1° geslaagd

verslag

type verslag prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003020111 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 27 mei 2003, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid Hoorzittingen betreffende de hinder gebonden aan de (...) Rapporteurs : Mevr. Geneviève Meunier en de heer François Roelants du

lijst

type lijst prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003261 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003009337 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, gegeven op 13 maart 2003, is ten verzoeke van Mevr. Braem-Ge

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003022499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 19 februari 2003 heeft de heer Jos De Bremaeker de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-Generaal van de Republiek Cyprus te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie A type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003015096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 16 mei 2003 heeft de heer Rodolphe Orlow Andersen de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Congo te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaam(...) type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 17 februari 2003 heeft Baron Paul Buysse CBE de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-Generaal van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te Antwerpen uit te oefenen, me type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/05/2003 numac 2003015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 december 2002 heeft de heer Jacques Delobel de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Namibië te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort Het Vlaams Gewest.
^