B.S. Index van de publicaties van 30 mei 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003200224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende financiering van de opvang verleend aan de slachtoffers van mensenhandel in 2003 type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellingsiniti type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 2 april 2003 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 2003 van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten en van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 199 type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot coördinatie van de regels inzake tussenkomst van de werkge type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003003337 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3 % - 28 september 2008 » type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035575 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voortgezette vorming, bedoeld in artikel 11 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouweconomie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003027371 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot hernieuwing van de leden van de Afvalstoffencommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003027379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon des établissements de soins"

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003003339 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 en 71 van het decreet van 20 december 2001 tot bespoediging van de benoemingen van de personeelsleden uit het

beschikking

type beschikking prom. 23/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003031297 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003022574 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Paritair Comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003, worden benoemd tot leden van het Par de dam type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003022573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair Comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003, worden benoemd tot leden v - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale Raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 mei 2003, wordt eervol ontsl Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden. - Koninklijke Bibliotheek van België - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Koninklijke Sterrenwacht van B Kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Stedenbouwkundig College van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Oproep tot de kandidaten In het Belgisch Staatsblad nr. 183 van 19 mei 2003, blz. 27252, akte nr. 2003/31280, gelieve de hoofding te lezen zoals hierboven.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003200647 bron arbitragehof Arrest nr. 59/2003 van 14 mei 2003 Rolnummers 2371 en 2372 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 « tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet Het Arbitra type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003200649 bron arbitragehof Arrest nr. 69/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer 2484 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 151 en 152 van de programmawet van 30 december 2001, ingesteld door de v.z.w. Ligue des droits de l'homme. Het Arbitragehof, s wijst na beraad het type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003200637 bron arbitragehof Arrest nr. 21/2003 van 30 januari 2003 Rolnummer 2581 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging en de vordering tot gedeeltelijke schorsing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, ingeste Het Arbitrag

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003041705 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 294e AANVULLING Bijwerking op 12 mei 2003 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbov 1. nieuw geregistreerd

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 7 mei 2003 hebben Z.E.R. Monseigneur Karl-Josef Rauber, Z.E. de Heer Ion Jinga, Z.E. de Heer Elbio Oscar Rosselli Frieri en Z.E. de Heer Jehudi Kinar de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de gelo H.E. type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 9 april 2003 hebben H.E. de Heer Syed Maudud Ali, Mevr. Joan-Marie Coutain en de Heer Nicolas Echavarria Mesa de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij H.E. w

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003012315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 14 mei 2003 is de N.V. Pieck Entreprise, rue de l'Ile Monsin 78, te 4020 Luik, erkend geworden voor het a

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003003157 bron federale overheidsdienst financien Hoge Raad van Financiën Jaarverslag 2002 1. Samenstelling van de Hoge Raad van Financiën Voorzitter : REYNDERS, D. Minister van Financiën Vice-Voorzitter : PEETERS, T. Buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven Leden : Mevr. BALTUS, F. Advocaat De

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003008070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laboratoriumtechnici in de scheikunde (rang 20), voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Toelaat

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de « Rijschool KTA/STIO V.Z.W. », erkend onder het nummer 2107, is sedert 12 maart 2003 gevestigd te 8400 Oostende, Groent type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003014098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant van de Rijschool Topper A.M. erkend onder het nummer 2287, is sedert 7 april 2003 gewijzigd in Rijschool Topper A.M. B.V.B.A.

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003003331 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Vervreemding van onroerenden domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Châtelet (vroeger Châtelineau),

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/05/2003 numac 2003040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2003 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2003, 112,04 punten bedraagt, tegenover 112 Het gezo
^