B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009468 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009467 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 08/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003021140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Yvan Georgesstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Pairay-stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Am Kehrwegstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003002109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden naar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen alsmede van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen, teneinde daarin type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 02/06/2003 numac 2003014147 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 juli 2002 en met ranginneming op 1 maart 2002, wordt bevorderd in het Frans taalkader, tot de graad van adviseur : De heer Charles Bois d'Enghien, adjunct-adviseur. De belan Overeenkomst type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor de beroepsziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003003338 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 juni 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 juni 2003 tot 3 juni 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003021155 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 22 mei 2003, dat inwerking treedt op 1 juni 2003, wordt de heer Ludo Grauls, adviseur-generaal voor wetenschapsaangelegenheden, aangewezen aan het ambt van voorzitter van de commissies voor werving en bev type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding aan de verbindingsambtenaren bij de Dienst Vreemdelingenzaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035528 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035549 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuursector type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035546 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2003 betreffende de adviescheques en tot oprichting van de Raad van Advies en Consultancy type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035550 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij en aquicultuursector type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035578 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035551 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector

decreet

type decreet prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot invoering van een vrijstelling van successierechten voor bossen en van een vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN

document

type document prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003009496 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen. - Aanvulling In de ministeriële richtlijn van 16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en - na type document prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009479 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 december 2002, wordt op 1 juni 2003 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer René Marchandise, directeur. Vanaf die datum wordt betrokkene ertoe gemachtigd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep bevoegd voor de Ambtenaren-generaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van het organiek reglement van het Domein van Mariemont type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2002, wordt op 1 juni 2003 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Guy Schorochoff, attaché. Vanaf die datum wordt de betrokkene ertoe gemachtigd

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2002, bladzijde 18361, gelieve men in de Nederlandse tekst te lezen : « De heer P. Decuypere, adjunct-adviseur ». type erratum prom. 21/03/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003022557 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend. - Erratum

arrest

type arrest prom. 31/03/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het beheerscomité tot vaststelling van de personeels-formatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Hoofdbestuur. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 28 januari 2003 wordt de heer Ladeuze, Olivier, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 november 2002 met ranginneming op 1 november 2001, in het Frans taalkader van de F type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Hoofdbestuur. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 19 maart 2003 wordt de heer Gerard, Alain, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 november 2002 met ranginneming op 1 november 2001, in het Frans taalkader van de Federa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité van de RSZ een betrekking van adviseur-generaal bij de Algemene Directie van de Ondersteuning(...) Overeenkom

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003200650 bron arbitragehof Arrest nr. 56/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer 2306 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 2, 3 en 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen, ingesteld door S. Het Arbitrag type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003200648 bron arbitragehof Arrest nr. 68/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer 2453 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 42 en 49 van de programmawet van 30 december 2001, ingesteld door de Algemene Pharmaceutische Bond. Het Arbitragehof, samenges wijst na beraad het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003015059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2003 wordt Mevr. Thérèse Loncke, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 december 2002, met ranginneming op 1 december 2001, in het Frans taalkader van de Federale Overdienst Bu Bij ko

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003095036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, De door de Co

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 02/06/2003 numac 2003054129 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Debruycker, Lydia Lydia Juliana Ferdinanda Georgina Debruycker, weduwe van Hendrik de H Alvorens te b
^