B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/08/2000 pub. 05/06/2003 numac 2002015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet an 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994. - Addenda type wet prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003022646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekw type wet prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003200643 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 63/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer 2395 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 23 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, ingesteld door P. Vankrunkelsven. Het A samengesteld uit type wet prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 12 mei 2003, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 119 Dit bes type wet prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003200652 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 39/2003 van 3 april 2003 Rolnummer 2629 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 81, 2 o, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 4 september 2002, gesteld Het Arbitragehof, sam type wet prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de representatieve werkneme Voor

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de reorganisatie van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003022414 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 1 april 2003 wordt de heer Geert De Poorter, met ingang van 1 april 2003, aangeduid op het Nederlands taalkader als houder van een managementfunctie -2 in het Bestuur van het Controlebeleid va Het be type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 10 april 2003 wordt de plaat van Grootofficier in de Orde van Leopold II verleend aan Kolonel SBH b.d. Roland KELLEN. Hij neemt vanaf de datum van het besluit zijn rang in de Orde in. Bi LEOPOLDSORDE type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 10 april 2003 is Mevr. Gilberte ROSSEEL, Hoofdadjuncte bij het Secretariaat van Koningin Fabiola tot Officier in de Leopoldsorde benoemd. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Zij neem Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003003297 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 31/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003003218 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van een lid van de raad van bestuur van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003200340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de annualisering van de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de groentennijverheid type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2003 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de voedingsnijverheid type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003022615 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003022474 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 06/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003027384 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 7 mei 2003 wordt op 7 mei 2003 de vergunning voor elektriciteitslevering toegekend aan de société Luminus n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Gouverneur Verwilghensingel 32, te 3500 Hasselt. type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003027385 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 april 2003 wordt de vennootschap « Energie 2030 Agence s.a. » met ingang van 10 april 2003, voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volg - rui type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1995 houdende ambtelijke erkenning van de explosieven voor civiel gebruik, met EG-merkteken type ministerieel besluit prom. 18/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003014087 bron programmatorische federale overheidsdienst activabeheer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 en van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 05/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031200 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002 worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een kapitaalpremie aan het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002 wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 2003, wordt ingesteld de procedure tot uitbreiding van de bescherming als geheel van : - de totaliteit van de "Halle Bordiau" , de (...) - de totaliteit v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, wordt beschermd als landschap de bodemlaag van de Grote Markt, te 1000 Brussel, wegens haar archeologische, historische en esthetische waarde. Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van het Woningfonds van de Gezinnen van euro 45.861.010 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ten bedrage van een lening aan te gaan met de waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003027388 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" ertoe gemachtigd wordt een lening aan te gaan voor de financiering van de programma's 2003 betreffende de bouw van nieuwe woningen beheerd door de door de "Société wallonne du L type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003027387 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" ertoe gemachtigd wordt een lening van maximum achtendertig miljoen veertig duizend euro aan te gaan voor de financiering van de programma's 2002 betreffende de bouw van nieuwe won type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003027386 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ertoe gemachtigd wordt een lening onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/10/2002 pub. 05/06/2003 numac 2002000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de dienstkaart van de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de misdrijven begaan tegen de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbli type omzendbrief prom. 21/10/2002 pub. 05/06/2003 numac 2002000881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, type omzendbrief prom. 16/10/2002 pub. 05/06/2003 numac 2003000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/09/2002 pub. 05/06/2003 numac 2002000814 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003018054 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State N.V. Wattplus, met zetel te 2140 Antwerpen, Noordersingel 19, heeft op 6 mei 2003 een vo Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003022600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk be Bij het type document prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003022599 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besl Bij het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter van het Provinciaal Comité Namen van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003022585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 mei 2003, wo - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003022597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 mei 2003, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003022596 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003, wordt benoemd tot werkend lid bij Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003012383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Brussel De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overl(...) Voorwaarden : 1° type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003012384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overl(...) Voorwaarden : 1° type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003012381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk-Veurne De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Ar(...) Voorwaarden : 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003012382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Dendermonde De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal O(...) Voorwaarden : 1° type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003009500 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Luik : 1; - te Namen : 1; - te Doornik : 2. Deze plaatsen van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik Elke kandidatuur voo type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003012385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Gent De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,(...) Voorwaarden : 1°

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003009502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2003 : - is Mevr. Florival, C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum - is aan de

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij mi

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003009238 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 66 11 maart 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 be(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003009263 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 72 18 maart 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 480/2003 van de Commissie van 17 maart 2003 tot vaststelling van forfait(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003009294 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 83 1 april 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Financieel reglement van de Raad van 27 maart 2003 van toepassing op het 9 e Europ Verordening (EG) nr. 579/2

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003012362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overle De teks

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003009501 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Mevr. Mauroy, M.-E., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 23 juni 2003.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De naam van de exploitant van de rijschool Dewulf, erkend onder het nummer 2365, is sedert 3 februari 2003 gewijzigd in B.V.B.A. Rijschool Dewulf. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/06/2003 numac 2003014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de rijschool « ESCAM », erkend onder het nummer 2239, is sedert 3 februari 2003 gevestigd te 1050 Ixelles, avenue Brillat
^