B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type wet prom. 09/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003200657 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 Rolnummers 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 en 2621 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 december 2002 « tot wijziging van het Kieswetboek eve Het Arbitra type wet prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen type wet prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert type wet prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van federale raden van landmeters-experten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003007120 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 4382 van 27 maart 2003, worden de bepalingen van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 4319 van 8 januari 2003 ingetrokken, betreffende de reservekolonel van het vliegwe type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003007122 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen **** koninklijk besluit ****. 4384 van 27 maart 2003, wordt majoor ****. ****, van de landmacht, korps van de logistiek, tot het **** toegelaten op 1 januari 2004 in toepassing der samengeordende wetten op **** **** **** type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003009487 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, z type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003007123 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de **** **** koninklijk besluit ****. 4386 van 27 maart 2003, worden de aangestelde adjudanten kandidaat-**** ****. **** ****, ****. **** en ****. ****, op 1 januari 2003 aangesteld in de graad van type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003009455 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor hulp van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 8 mei 2003, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « O.R.S. Espace Libre-Service d'Aide au Justiciables », met zetel te 6000 Charleroi, r type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003009508 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, dat in werking treedt op 1 juni 2003, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Van Hooreweder, Ludo, adjunct-adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraa type koninklijk besluit prom. 12/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022648 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de wijze waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gemachtigd is de ontvangsten te innen, uitgaven te doen, in te staan voor het boekhoudkundig beheer hiervan en van de overgedragen reserves van h type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003009456 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 8 mei 2003, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « O.R.S. Espace Libre-Service d'Aide au Justiciables », met zetel te 6000 Charleroi, rue Léon Bernu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003007139 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit nr. 84417 van 2 april 2003, wordt luitenant-kolonel stafbrevethouder J. Breyne op 1 april 2003 aangewezen voor het ambt van attaché van het administratief en technisch secretariaat b type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003007151 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Burgerpersoneel. - Bevordering Bij ministerieel besluit nr. 84258 van 18 maart 2003, wordt Mevr. Anne-Marie De Pover, vertaler-revisor, door verhoging in graad tot de graad van vertaler-directeur bevorderd, op Een ber type ministerieel besluit prom. 14/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022551 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003007150 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Burgerpersoneel. - Bevordering Bij ministerieel besluit nr. 84257 van 18 maart 2003, wordt de heer Joost Vanommeslaeghe, geograaf-directeur, tot de weddeschaal 13D bevorderd op 1 juni 2003. Een beroep tot ni type ministerieel besluit prom. 05/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022660 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2002 betreffende het merken van vlees van sommige varkens type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002, worden beschermd als ge(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2002, worden beschermd als monument de totaliteit van het voormalig hotel d'Ittre, gelegen Priemstraat 21, en de straatgevels en bedaking van het AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2002 wordt beschermd als gehee(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, omwille van hun historische, artistieke en esthetische waarde, van de totaliteit va AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electrabel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2002, worden beschermd als geh(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solution type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap S.P.E. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002 worden beschermd als mon(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003200610 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het ICT-infrastructuurproject voor de informatisering van het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003027382 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleid domaniaal natuurreservaat « Ifs de Barbençon » te Beaumont type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2002 pub. 06/06/2003 numac 2003027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het Waalse Gewest een waarborg verleent voor leningen die ten belope van maximum 795.354.370,34 euro worden aangegaan door de vijf publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door

decreet

type decreet prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003035510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type decreet prom. 23/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003035591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003200660 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 18 december 2002 in zake E. Weberman, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 4 april 2003, heef « Schen

document

type document prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003021145 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling I. Inleiding bij het PODO II De Ministerraad heeft op 12 mei 2000 de uitvoering goedgekeurd van het tweede Plan voor w(...) Het PODO II vo

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003007121 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 4383 van 27 maart 2003 : In de landmacht hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de **** op 27 maart 2003 : tot tot ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003200661 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 117.149 van 18 maart 2003 in zake de v.z.w. Oudervereniging voor de moraal tegen de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter « Schen

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003009342 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen2003/09342 Inhoud L 87 4 april 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 609/2003 van de Commissie van 3 april 2003 tot vasts(...) Verordening (EG) nr.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003200640 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 57/2003 van 14 mei 2003 Rolnummers 2354 en 2363 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 2, 4, 8, 9, 12, 13 en 14 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2001 houd Het Arbitrag

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003008073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés voor Internationale Samenwerking (rang 10) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Na deze selectie wordt een lijst met maximum 24 geslaagden aangeleg(...) Toelaa

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2003003348 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923) Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (v(...) 1. Laan « Arthur Pouplier », ter plaatse genaamd «

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/06/2003 numac 2002054079 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hismans, Ena Eugénie Hismans, Ena Eugénie, weduwe van Charles Pieraert, geboren te Mo Alvorens te
^