B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/06/2003 numac 2003009470 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 april 2003, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens, tijdig **** **** kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2003 numac 2003009511 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 mei 2003 : - is Mevr. Bonte, M., ere eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Officier van de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk er - is de heer type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022628 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de vestigingsplaats van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022624 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022623 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2003 numac 2003009513 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 mei 2003 is het koninklijk besluit van 28 maart 2003 waarbij de heer Raeymaekers, J., kandidaat-notaris, is benoemd tot notaris ter standplaats Antwerpen , met ingang van de eedaflegging, als nie(...) Het beroep t

decreet

type decreet prom. 27/02/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen type decreet prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003027411 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest, het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 08/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983 type decreet prom. 21/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003035552 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de armoedebestrijding

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 23/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003035577 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de Adviescommissie voor lokale projecten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/06/2003 numac 2003009512 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2003 is het aan de heer Callaert, A., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Dendermonde eershalve te voeren. Bij ministeriële - zijn de her

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/06/2003 numac 2003014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Maritiem Vervoer. - Raad van State Vernietiging van een benoeming tot havenkapitein Bij arrest nr. 116.016 van 17 februari 2003 heeft de Raad van State, afdeling administratie, IX de kamer het koninklijk besluit van 19 febru

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/06/2003 numac 2003020113 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Ter vervanging van de vroeger rondgedeelde agenda Donderdag 12 juni 2003, om 9 u. 30 m. en om 14 m. 30 m. 1. Mededeling van de Regering. - Besprek(...) - Naamstemming (eventueel) (*). (*) vanaf 12 uur Om 14 u. 30 m. : 1. Dri type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/06/2003 numac 2003020114 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijke gewest Plenaire vergadering Agenda Ter vervanging van de vroeger rondgedeelde agenda Donderdag 12 juni 2003 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*)(...) 2. Interpellatie. - Interpellatie van de heer Joël Riguelle tot d
^