B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003022692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2002 tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betr type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009463 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de intern 2° worden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Bosuilstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 juli 2002 wordt aan de heer Victor Verstraeten, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid, met ingang van 1 juni 2003, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij ger De heer type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002122 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009522 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 4 juni 2003, de aanwijzing van de heer Wim Depreeuw als effectieve assessor strafuitvoering bij de Nederlandstalige Commissie voor de Overeen type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003 wordt de heer Brisart, Francis Aimé Fidèle, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer Brisar type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003, wordt de heer Luttun, Johan Robert Maria, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 oktober 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De hee type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsversla

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003027408 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2003 wordt de « GmbH F. & S. Speditionsgesellschaft » vanaf 9 mei 2003 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003 wordt art Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 10/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van een voorzitter en leden van de examencommissie met betrekking tot de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provinci type ministerieel besluit prom. 05/06/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een onafhankelijke controle-instelling op het vlak van drankverpakkingen type ministerieel besluit prom. 31/03/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 31/03/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 03/06/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003009520 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 april 2003 wordt de heer Christian Dekeyser, met ingang van 3 april 2003 benoemd tot secretaris van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027421 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 28/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027429 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027424 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de metingen van de maximale geluidsdrempels die niet overschreden mogen worden door de luchtvaartuigen die de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens gebruiken type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027423 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027422 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2002 tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste zone van het plan m.b.t. de bloots

decreet

type decreet prom. 20/01/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw, gedaan te New York op 6 oktober 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen

protocol

type protocol prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 7 december 1944 inzake de Internationale Burgerluchtvaart, opgemaakt te Montreal op 10 mei 1984. - Addendum LIJST MET DE GEBONDEN STATEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) Dit Prot type protocol prom. 20/03/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003022605 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009499 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Raf Van Ransbeeck type bericht prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003095038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schu Deze overdr

document

type document prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009532 bron federale overheidsdienst justitie Rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel Nederlandstalige Commissie Plaatsvervangend voorzitter : Mevr. Verellen, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven

arrest

type arrest prom. 11/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 1995 houdende erkenning en subsidiëring van personen en inrichtingen die jongeren begeleiden en bijstaan

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003, worden benoemd als leden van het Comité van de verzekering voor gen 1° a type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003 werd de heer Ledent, Paul, te Vilvoorde, benoemd tot commandeur in de Orde van Leopold II, met ingang van 8 april 2003. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 2003, wordt de heer Geoffray, Robert, in vast benoemd tot de graad van industrieel ingenieur, met ranginneming op 1 februari 2002 en uitwerking op 1 februari 2003. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 januari 2003 wordt Dr. Jenet, Paul, geneesheer bij de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2003, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 maart 2003 wordt de heer Deffet, Michel, met ingang van 1 februari 2003, bevorderd tot de graad van actuaris-directeur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2003 wordt de heer Decoster, Dimitri, met ingang van 16 maart 2003, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in de voorlopige cel van de Federale Overheidsdi De datum type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2003 wordt Mevr. Poncelet, Anne, met ingang van 1 maart 2003, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in de voorlopige cel van de Federale Overheidsdienst S De datum type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003 wordt Mevr. Proumen, Valérie, met ingang van 1 februari 2003, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in de voorlopige cel van de Federale Overheidsdiens De dat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003003358 bron federale overheidsdienst financien Kabinet. - Benoemingen Kabinet van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling toegevoegd aan de Minister van Financiën Bij koninklijk besluit van 22 mei 2003 wordt de heer Frank Philipsen benoemd tot kabinetschef van de heer Al Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2003 wordt de heer Gesquiere, Kurt, met ingang van 1 maart 2003, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in de voorlopige cel van de Federale Overheids De datum type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2003 wordt de heer Blomme, Luc, met ingang van 14 september 2002, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Ho De datu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009527 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2003 : - zijn benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen : de heren : - Delepière, J.-C., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fisca - Ver Elst-Reul, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009528 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003095037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de verzekeringen Mededeling van een fusie door opslorping tussen twee verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De onderneming naar Italiaans recht « La Fond Deze fus

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/01/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap waarbij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/06/2003 numac 2002033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 oktober 1995 houdende vaststelling van bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontro type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 20 januari 1993 tot vaststelling van de spilbedragen voor de toekenning van een haardtoelage of van een standplaatsto type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsm type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/10/2002 pub. 13/06/2003 numac 2002033107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 2 september 1994 tot oprichting van een Leercommissie bij toepassing van artikel 34 van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette o

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009394 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 98 16 april 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 688/2003 van de Commissie van 15 april 2003 tot vaststelling van forfait(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009428 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 106 29 april 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 736/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van forfai(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009361 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 94 10 april 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2003/238/EG : * Beschi

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009509 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging burgerlijke griffie rechtbank van eerste aanleg Tongeren Vanaf 20 juni 2003 zal de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren gevestigd zijn Piepelpoel 10, te 3700 Tongeren. Tel. : 012-39 99 26 (...) 012-39 99 46 (

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003009529 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De aanwijzing van de heer Lobet, G., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 juni

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003008055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige loodsen (rang A1) (m/v) voor de DAB Loodswezen van de administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV03007). - Uitslagen 2. Hendrickx, Gerrit, An type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003008054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige stuurlui van de loodsboot (m/v) voor de DAB Vloot van de administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV03009). - Uitslagen Rang(...) Geen geslaag type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2003 numac 2003008053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige chef loodsen (m/v) voor de DAB Loodswezen van de administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV03008). - Uitslagen Rangschikkin(...) Geen geslaag
^