B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen type wet prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003009478 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer **** ****, ****, geboren te **** de heer Ben type wet prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003009504 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen naam en de heer Mode

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003009518 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 27 mei 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de inter 2° worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 april 2003 werden de volgende ambtenaren op 1 december 1999 bevorderd tot de tweede administratieve klasse : De heren : Vincent Mertens de Wilmars; Herman portocarero; Ivo Goemans. Bij k type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het filmbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003014127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1, § 6, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. 13/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een structuur kustwacht type koninklijk besluit prom. 08/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste trap van de hiërarchie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 27/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de jaren 2001 en volgende van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake de te tariferen verstrek type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid van de Nationale Commissie voor de distributie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003002108 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003003332 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003003308 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2002031603 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 13 november 2002, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Creyf's Cons Die toel type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031168 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Axis. Die Bij minist type ministerieel besluit prom. 10/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 02/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2002031187 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr. 15 te Brussel Goedkeuring BRUSSEL (HAREN). - Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 februari 2001 beslist tot gedeeltelijke opheffi(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031097 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2002 per wijziging van het besluit van 20 september 2001, worden beschermd als geheel de totaliteit van de gebouwen gelegen Guldenhoofdstraat 1, 5, type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031299 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Bevordering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 2003 wordt de heer Charles De Sneyder bevorderd in de graad van officier-departementshoo

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003027419 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegatie aan het ISSeP van de opdracht tot oprichting van een wetenschappelijk platform « Milieu-Gezondheid »

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissie van Advies voor Vreemdelingen Bericht aan de instellingen voor bijstand, groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van de vreemdelingen verdedigen De mandaten van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelinge Datzelfde

document

type document prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031300 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gemeente Anderlecht. - Bijzonder bestemmingsplan "Intellectueel Centrum - Blokken 231-235". - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2003 wordt, m Dit bijzonder bes type document prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 17 april 2003 wordt vernietigd de beslissing van 30 december 2002 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht de inschrijvers selecteert en de opdra OUDERGH type document prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. - Bijzonder bestemmingsplan nr. 6bis . Gedeeltelijke wijziging voor openbaar nut Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003 besli Aan de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Raad van Advies opgericht bij artikel 22 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/09/2002 pub. 17/06/2003 numac 2003029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het percentage of aantal werkzoekenden en begunstigden van het bestaansminimum boven hetwelk een inrichting of een vestigingsplaats voor onderwijs voor sociale promotie beschouwd kan w type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het veranderlijk gedeelte van de toelagen voor de kosten voor de tenlasteneming van jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in een gez type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor observ type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten die een b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor hulpve

erratum

type erratum prom. 08/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Erratum type erratum prom. 26/09/2002 pub. 17/06/2003 numac 2003029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2003-2004. - Errata type erratum prom. 09/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003002130 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2003 wordt de heer Peter STRICKX, met ingang van 1 juni 2003, benoemd tot houder van de managementfunctie -1, Directeur-generaal Systeemarchitectuur- en Standaarden bij de Federale Overheidsdienst Inf

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003009541 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 215 van 12 juni 2003, tweede uitgave, bl. 31915, bericht nr. 2003/09514, gelieve te lezen : « - raadsheer in het hof van beroep te Luik : 1 - plaatsvervangend raadsh

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003009540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 215 van 12 juni 2003, tweede uitgave, bl. 31914, bericht nr. 2003/09516, Nederlandse tekst, gelieve te lezen : « Bij koninklijk besluit van 12 mei 2003, dat in werking treedt op

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003002131 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2003 wordt de heer Dominique VOLON, met ingang van 14 april 2003, benoemd tot houder van de managementfunctie -1, Directeur-generaal Dienstenbeheer bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Commu

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 1 april 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 februari 2003 waarbij de gemeenteraad van Oudergem beslist het reglement betreffende de toekenning van maaltijdcheques BRUSSEL type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 13 mei 2003 wordt de beslissing van 31 maart 2003 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de levering van 21 v BRUSSEL.

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 17/06/2003 numac 2003011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 4 juni 2003, genomen krachtens het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit verbiedt het op de markt brengen en het Dossier
^