B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.620,83 EUR aan « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. » type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003009524 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Protestantse Eredienst. - Wedde Erkenning van een plaats van tweede predikant Bij het koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt een plaats van tweede predikant bij de protestantse paroc type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003009537 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 juni 2003 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de international Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003009536 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 juni 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de int 2° worden de s type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de filmproductie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Wilrijk en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022534 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.620,83 EUR aan « Inter-Environnement Wallonie v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 31/03/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. Nubel type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022535 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 4.957,87 EUR aan « Brusselse Raad voor het Leefmilieu v.z.w. » type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003022559 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 mei 2003, wordt de heer De Martelaere, Jean-Marie Charles Jules, industrieel ingenieur 10B bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur », me De he type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 4.967,87 EUR aan « Inter-Environnement Bruxelles v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de met toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen door de verzekeringsinstellingen in twaalfden uit te betalen bedragen betreft, van de artikelen 136, § 1, derde lid, 136, § 5, en 164, tweede

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031312 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor de permanente vorming van de gesubsidieerde werknemers van de non-profitsectoren type ministerieel besluit prom. 26/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003027428 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer type ministerieel besluit prom. 27/03/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022432 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden bevoegd voor de opsporing, rapporteren en vaststelling van inbreuken op de bepalingen van de reglementering van de uitvoer, de invoer en doorvoer van afvalstoffen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031329 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003035628 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot internationale ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Republiek Bulgarije, ondertekend in Sofia op 18 mei 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003035618 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie, inzonderheid titel IX - Vlaams overlegplatform voor de meerwaardeneconom

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003027420 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Olef" te Büllingen

decreet

type decreet prom. 23/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003035606 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans- Euraziatische trekkende watervogels en de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend in Den Haag op 15 augustus 1996

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39 betreffende de facturatie van de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie

document

type document prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003022558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninlijk besluit van 7 mei 2003 wordt de heer M. Demeulenaere, Guido Leo, geneesheer 10 E bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leemilieu, met ingang van 1 januari 2004, eerv De heer type document prom. 24/04/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het personeel capaciteits-beheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. - Interpretatie - toepassingsveld type document prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003009523 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten. - Israëlitische eredienst. - Wedde. - Omvorming van een plaats van officiërend bedienaar bij de Israëlitisch-Orthodoxe synagoog, te Schaarbeek, tot een plaats van rabbijn Bij het konink type document prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003020115 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 18 juni 2003, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie (...) - Mondelinge vraag van Mevr. Geneviève Meunier (F) aan de heer Jos Cha

beschikking

type beschikking prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type beschikking prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003020116 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Vrijdag 20 juni 2003, om 17 uur Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met d(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen. Ontwe

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003009546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 215 van 12 juni 2003, blz. 31915, dienen, in de vierentwintigste lijn van de Nederlandstalige tekst, de datums van 25 februari 2004 en van 15 februari 2004 te

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003009547 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 215 van 12 juni 2003, blz. 31914, wordt, in de zesde lijn van de Nederlandstalige tekst, het woord « plaatsvervangend » voor het woord « rechter » toegevoegd.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2002022936 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt Mevr. Goethals, Heleen, met ingang van 1 maart 2002, benoemd in de betrekking van attaché in human resources bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmi type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003022702 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 wordt de heer Versnick, Jan, met ingang van 15 oktober 2002, in vast verband benoemd tot industrieel ingenieur bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Vo type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003022560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2003, wordt de heer Denis, Alain, met ingang van 1 maart 2003, in vast dienstverband benoemd tot de graad van apotheker in de voorlopige cel van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, De dat

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003022581 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 117916 van de Raad van State van 3 april 2003 vernietigt : 1. de artikelen 32 en 33 van het ministerieel besluit van 30 december 1996 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 a 2. het minis

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003003197 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 83 e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van h Voor de raadplegin

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/04/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031311 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van een subsidie voor de compenserende aanwerving in het kader van de maatregelen met betrekking tot de arbeidsduurvermindering van bepaalde gesubsidieerde wer type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/04/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031310 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van een subsidie voor de compenserende aanwerving in het kader van de maatregelen met betrekking tot de arbeidsduurvermindering van bepaalde gesubsidieerde wer

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003200651 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 33/2003 van 12 maart 2003 Rolnummer 2411 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 36 en 56 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gesteld doo Het Arbitr

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003031335 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 juni 2003 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Interpellatie. Interpellatie van Mevr. Anne Van Asbroeck tot de heren J(...) 2. Mondelinge vraag. Mondelinge vraag van de heer Jean-Luc Vanraes a type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/06/2003 numac 2003031334 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 juni 2003, om 9 u. 30 m. en 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heren Benoît Cerexhe en Joël Riguelle)(...) Voorstel van ordonnantie (van de heren Bernard Ide, Fouad Lahssaini e
^