B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003009465 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale v type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake betaling van de carensdag in de soc type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot uitvoering van artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet en van artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende de algeme type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de invoering van de tewerkstelling tot 23 uur type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003200385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het recht op de vrijwillige vermind type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de tewerkstelling tijdens weekends en feestdagen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake vrijstelling van arbeidsprestaties m type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van de carensdag type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt Mevr. Michèle Savelkouls aangesteld in de functie van functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Fra Bij ko type koninklijk besluit prom. 23/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003003353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2001 waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de heer Jean Fagard bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Frans taalkader, met ingang van 16 april 2003. Een beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003009519 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 18 maart 2003 is Mevr. Katelijne Seynnaeve, stagedoend adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in v Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 werd de heer Michel Goffin, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te Bij minis type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003009525 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten. - Protestantse eredienst. - Wedden. - Erkenning van een plaats van tweede predikant en omvorming van een plaats van predikant tot een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003009545 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 juni 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de int 2° worden de type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003015095 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vastlegging van de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzeke type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/03/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 oktober 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenl type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2002 waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, Prins van België, toestemming wordt verleend om in het huwelijk te treden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003009485 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 16 mei 2003, worden de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde (...) Voor de raadpleging v type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 30 april 2003, wordt de machtiging tot het exloiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde(...) Voor de raadpleging va type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Vaste benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 november 2002 werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : Mevr. Véronique Bernard, op de heer Alain type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 26/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003027457 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2000 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de bescherming van het water tegen verontreiniging type ministerieel besluit prom. 23/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend en onderwijzend personeel van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 15/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003003327 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de ambtenaren die ermee worden belast zich uit te spreken over de aanvragen om voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003027426 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 mei 2003 wordt de s.a. Wilmet vanaf 23 mei 2003 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 23 mei 2003 wordt de n.v. Algemene Aanne type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003027458 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 14 april 2003 wordt de heer Marcel Lafarge, ingenieur-directeur, met ingang van 1 augustus 2003 in ruste gesteld. type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003027427 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2003 wordt op 15 mei 2003 een vergunning voor elektriciteitslevering verleend aan de vennootschap e-on Belgium n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Kortenberglaan 60, te 1000 Brussel. type ministerieel besluit prom. 07/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022661 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003035629 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1975 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van het Fonds voor Scheepsjongens

decreet

type decreet prom. 04/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003035639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, wat de erkenning van particuliere radio-omroepen betreft

document

type document prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003040603 bron federale overheidsdienst financien Aministratie van de thesaurie Maandelijkse Schatkisttoestand Toestand op 31 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanduidingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2003, bladzijde 22199, gelieve men in de Franse tekst te lezen : « M. Jorg Leenaards, conseiller général dans la fonction de directeur du Service d'encadrement Te type erratum prom. 30/04/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed. - Errata type erratum prom. 13/03/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003009484 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van de bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen opgerichte commissies tot bescherming van de maatschappij. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 december 2002 werd Mej. Delphine Delieux op 1 januari 2002 vast benoemd in de vierde administratieve klasse. Bij koninklijk besluit van 8 april 2003 werden de hierna De heren : Pierre C type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2003 wordt de heer Tim Rimez in vast verband benoemd tot de graad van industrieel ingenieur met ingang van 1 januari 2003 en met ranginneming op 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 27 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Hoofdbestuur. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 10 april 2003 wordt Mevr. Thomanne, Monica, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 januari 2003 met ranginneming op 1 januari 2002, in het Frans taalkader van de Federal

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 april 2003 wordt Mevr. Carol Durieux, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 februari 2003 met ranginneming op 1 februari 2002, in het Nederlands taalkader van de Federale Overheidsdi Bij kon

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003009385 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gegeven op 22 januari 2003, is ten verzoeke van de heer De Moo

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003009507 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 131 28 mei 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 924/2003 van de Commissie van 27 mei 2003 tot vaststelling van forfaitair(...) * Verordening (E

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 19/06/2003 numac 2003014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raa
^