B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type wet prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten. - Corrigendum type wet prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003041306 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003040212 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 december 2002 (1) ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 DECEMBER 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003007172 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School type koninklijk besluit prom. 12/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003003290 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022707 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022705 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de « Centrale Dierengezondheids-vereniging » v.z.w. aangeworven bij arbeidsovereenkomst overgaan in de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003009551 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 juni 2003 : - is het Kruis 1 e klasse toegekend aan : de heren : Boyen, D., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren; Degueldre, C., vrederechter van Declercq, L., eerste advocaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003021111 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 10 april 2003 wordt Mevr. Zeljka Knezevic, burger van Bosnië-Herzegovina, erto type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022706 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldigingsregels van de personeelsleden van de « Centrale Dierengezondheidsvereniging » v.z.w.. aangeworven bij arbeidsovereenkomst in de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de V type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 werd de heer Pascal Vanderbecq, geboren op 8 december 1967, ingenieur bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, met ingang van 1 januari type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003021103 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 28 maart 2003 wordt Mej. Hsuan-Chih Liu, van Taiwanese nationaliteit, ertoe ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2003 wordt aan Mevr. Beyrus, Jobinne, geboren op 12 mei 1938, met ingang van 1 juni 2003, eervol De betrokk type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2003 wordt ontslag aan de heer Carchon, Donald, geboren op 21 november 1965, toegekend op eigen verzoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt Mevr. Oana Bogdan, van Roemeense nationaliteit, ertoe g type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 wordt, met ingang van 1 juli 2003, de heer Robert Caubergh, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspr type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003007174 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen e type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 20/06/2003 numac 2002012868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tewerkstellingsakkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de carensdag bij arbeidsonge type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003200342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de aanvullende socia type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003003291 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel 14525, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003200585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 26 februari 2003 wordt de heer Kobale Ndango Goga, van Kongolese nationaliteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de aangewezen ambtenaren met het oog op het voorstellen van een minnelijke schikking aan degenen die een inbreuk doen bedoeld in § 1, 1° tot 5° van het artikel 13 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uito type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003002127 bron regie der gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003, wordt Mevr. Huygens, Nathalie, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van architect bij de afdeling Internationale Instellingen, met ingang van 21 februari 2003. Overeenkomstig de gec type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Detachering Bij ministerieel besluit van 20 mei 2003 wordt de heer Jan Garcet, hoofdinspecteur bij de Scheepvaartpolitie met ingang van 1 juni 2003 gedetacheerd naar het permanent secretariaat van de Kustwacht. type ministerieel besluit prom. 25/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003007171 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Koninklijk museum van het leger en van krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 30/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022568 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de R.S.Z. type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003035623 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003035605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003035651 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003027425 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003027451 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de Erkenningscommissie van de ontwerpers voor het jaar 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de verlenging van sommige rijbewijzen van asielzoekers en van erkende vluchtelingen De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Overwegende dat de huidige ministeriële omzendbrief de bedoeling heeft administra Overwegen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003200668 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 2 april 2003 in zake J.-M. Krummes tegen de n.v. K.B.C. Verzekeringen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Houdt type bericht prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 02/03 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Gemeente VORST 2 ide(...) 077-0114446-18 077-0113810-61

document

type document prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg . - Bijlagen Verbetering aan de texten van het ADR ge publiceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2002 en 10 februari 2003. EUROPEE(...) Verbetering 1 1

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het Handvest van de overheidsbestuurder en de vergoedingen toegekend aan de overheidsbestuurders en de bestuurders van rechtswege van een overheidsinstelling die onder de Franse Gemeenschap res type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van het « Institut de la formation en cours de carrière »

erratum

type erratum prom. 26/04/2002 pub. 20/06/2003 numac 2003035666 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot internationale ratificatie van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Republiek Bulgarije, ondertekend in Sofia op 18 mei 2001. - Erratum

arrest

type arrest prom. 10/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022691 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 10 JUNI 2003 - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 1 april 2003 werd de heer Philippe Degavre, geboren op 19 juli 1955, door verhoging in graad benoemd tot de graad van ingenieur-directeur, met ranginneming op

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003031338 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/511 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeensc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003009550 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 16 juni 2003 is de duur van de stage van Mevr. Camerlynck, I., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, verlengd voor een periode van zes maanden, met ingang van 1 april Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003009549 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Warneton, de heer Smets, D., adjunct-griffier bij de bestendige krijgsraad. Bij koninklijk beslu Bij ministerie

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis-collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 maart 2003 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003042006 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 118.950 van 30 april 2003, afdeling administratie, XIIIe kamer, wordt het koninklijk besluit van 26 janu(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/06/2003 numac 2003000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 116.926 van 12 maart 2003 van de Raad van State, afdeling administratie, VIII e kamer, wordt het verzoekschrift tot n(...) Door dit arrest wordt de schorsing van bovengenoemd besluit, bevolen bij arrest nr

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
^