B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200690 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 24/2003 van 12 februari 2003 Rolnummer 2377 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003009558 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 juli 2002 wordt met ingang van 1 april 2003 eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer De Leeuw, Willy, directeur bij de gev Hij wor type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 houdende eervol ontslag uit zijn ambt van Adjunct leidend ambtenaar van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003012506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Paul Reisch, sociaal inspecteur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Bij ko type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, en tot bepaling van de inwerkingtredi type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de controletaak van de erkende ondernemingsloketten ter gelegenheid van de inschrijving van handels- of ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Kabinet van de Vice-Eerste Minister. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003, wordt aan de heer Henri Monceau bij het voleindigen van de dag van 5 mei 2003 eervol ontslag verleend uit zijn functies van kabinetschef bij de Vice-Eerste Bij koni type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inschrijving, wijziging en doorhaling van de inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022683 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 is aan de heer Stenuit, Jean, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 1 februari 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-b Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003012575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 is aan Mevr. Delmotte, Francine, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel. type koninklijk besluit prom. 23/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022738 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003012574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 is aan de heer Costa, Pierre, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 19 januari 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, Belanghe type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003009556 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003003371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 3, 4, 14, 48 en 51 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 05/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003012334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003012389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003009559 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003003373 bron federale overheidsdienst financien Ontslag. - Eretitels Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003, Mevr. Cathy Van Acker, Mevr. Françoise Masai, de heren Dirk Heremans, Ludo Bammens, Xavier Dieux en François T'Kint worden gemachtigd de eretitel van hun ambt van lid van de Commissie Bij type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003012470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 november 2002 wordt aan de heer Henri Laes, statisticus-directeur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek, met ingang van 1 juni 2003, eervol ontslag uit zijn functies verleend De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kabinet. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 mei 2003 wordt, m.i.v. 1 juni 2003, aan de heer Galopin, Paul, ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. - Wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2003 tot benoeming van de rechtskundige assessoren bij de Franstalige uitvoerende kamer Bij ministerieel besluit van 3 juni 2003, dat - arti type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 21/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027512 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoemingen van de vereffenaars van de Kamers van Ambachten en Neringen Bij ministerieel besluit van 23 juni 2003 worden de volgende personen benoemd tot vereffenaars van de Kamers van Ambachten en Neringen : Mevr. Marie-Christine Lefèbvre vo Mevr. Syl type ministerieel besluit prom. 26/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 05/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2002 houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenylpropanolamine bevatten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/04/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001 tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij ambtenaren van rang A3 als leden van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp worden aangewezen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027463 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vernieuwing van de Beheerscommissie van het "Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel"

decreet

type decreet prom. 19/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200683 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 april 2003 ter post aangetekende brief (...) type bericht prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200686 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 18 maart 2003 in zake F. Gyebi tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik en de Belgische Staat, waarvan « Sche type bericht prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200679 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 maart 2003 ter post aangetekende brief (...) type bericht prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200698 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 juni 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 juni 2003, hebb Die zaak

document

type document prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003003357 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit - Inkomenstbelastingen - Directe belastingen - Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De t type document prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003022694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Richtlijnen - nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen van 19 mei 2003 en in uitvoering van arti Richtli

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de « Office de la Naissa

erratum

type erratum prom. 30/04/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003031350 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type erratum prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003002137 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2003, 2e uitgave, bladzijde 28311, gelieve in de Nederlandse en Franse tekst 1ste alinea « ... de heer Stassen, Nicolas ... » te lezen, in plaats van « ... de heer Stassens, Nicolas . Overe

beschikking

type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 27/06/2003 numac 2003031332 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Conferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997 type beschikking prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, als

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003009569 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 juni 2003 : - is de duur van de stage van Mevr. Beckers, E., gerechtelijk stagiair, verlengd in de arbeidsrechtbank te Turnhout, voor een periode van zes maanden, met ingang van 9 juli 2003; - is de d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003009570 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 12 mei 2003 : - is aan Mevr. Courtois, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het v - is aan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200699 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 10 april 2003 in zake de c.v. Intercommunale de développement économique et d'aménagement de la région de Mons-Borinage tegen het « S

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/02/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/01/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister houdende samenstelling van de Franstalige Examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vermindering van het lestijdenpakket in het buitengewoon basisonderwijs en van het lestijdenpakket voor het Paramedisch personeel in het buitengewoon onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/10/2002 pub. 27/06/2003 numac 2002033108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeeenschap houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de directrice van het mediacentrum, Mevr. Rita Bertemes

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003041706 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 296e AANVULLING Bijwerking op 10 juni 2003 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbove 1. nieuw geregistree

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003012503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003 is de N.V. Ramast, Perksesteenweg 33, te 1910 Kampenhout, erkend geworden voor het afbreke(...) Bij ministerieel besluit van 12 j

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 3 juni 2003 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, appar PR/001

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003009568 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Adres van de nieuwe zetel van het vredegerecht van het kanton Florennes, op 1 juli 2003 : rue de Mettet 21, 5620 Florennes.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200667 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 38/2003 van 3 april 2003 Rolnummer 2624 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1675/3, derde lid, 1675/12, type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003200666 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 37/2003 van 3 april 2003 Rolnummers 2585 en 2586 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 be(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003008095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) (rang 10) voor de Directie Scheepvaartcontrole van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer - FOD Mobiliteit en Vervoer Na deze selectie wordt een lijst met maximum (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003008097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige arbeiders (niveau C) met voldoende kennis van het Nederlands voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Euro(...) 2. Geen diplo type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003008094 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijke ingenieurs scheepsbouw (rang 10) voor de Directie Scheepvaartcontrole van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer - FOD Mobiliteit en Vervoer Na deze selectie wordt een lijst met ma(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003008096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige kamerbewaarders (niveau C) met voldoende kennis van het Frans voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van d(...) 2. Vereiste d type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2003 numac 2003008093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Toelaat

document betreffende de koninklijke munt van belgie

type document betreffende de koninklijke munt van belgie prom. 04/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003003365 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België
^