B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009544 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Vorst, om, behoudens tijdig verzet **** **** kon type wet prom. 03/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003009472 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Bestuur voor het K.M.O.-beleid van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie, gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot uitvoering van artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel type koninklijk besluit prom. 24/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de raad van beroep voor het label voor sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de werkingswijze van het comité voor sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003, is aan de heer De Wilder, Freddy, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank v type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 is aan de heer Dumont, Pierre, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Brussel. B type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 is aan de heer De Grijse, Victor, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel Belanghe type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003012390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003012391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de administratieve formaliteiten ten aanzien van federale administraties, verricht door de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 1 type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003003366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2003 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te v type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003003376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende de maatregelen tot het verzekeren van de juiste heffing van de bijdrage op de energie type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003003375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 juli 1993 tot instelling van een bijdrage op de energie ter vrijwaring van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 18/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie « Lypressini solutio iniectabilis » , van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003003380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de secundaire markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003012416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 2bis en 2ter van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en tot invoeging van een artikel 8bis in hetzel type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022731 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende maatregelen inzake de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 is aan de heer Coppye, René, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022655 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 04/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003003377 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de bijdrage op de energie en betreffende de maatregelen tot het verzekeren van de juiste heffing van deze bijdrage type ministerieel besluit prom. 23/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003035697 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003009577 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003027507 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 23 mei 2003 wordt de s.a. Construct Interim, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 24, erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende Deze er type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003027508 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 20 mei 2003 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Sprimont, vanaf 17 april 2003, voor zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2002 pub. 30/06/2003 numac 2003031355 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/04/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003027514 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de kenmerken en minimumeisen voor het onderzoek van landbouwgewassen en groentegewassen

decreet

type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031320 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Socialistische Republiek Vietn type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031322 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Republiek Chili anderzijds type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031321 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Democratische Republiek Kongo type decreet prom. 09/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003035643 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type decreet prom. 04/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003035645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het inwerkingsbeleid type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031323 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Republiek Bulgarij

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003200701 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 april 2003 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen P. Bourlee, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Freddy De Wilder De betrokken o De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Victor De Grijse De betrokken organisati De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer René Coppye De betrokken organisaties wo De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Visé : 1, vanaf 4 februari 2004; - griffier bij het vredegerecht van het kanton : - Herentals : 1, vanaf 20 februari 2004; - Zinnik-Le Roeu - adjunct-griffier type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003022716 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekkingen Twee betrekkingen van vorser zijn te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, één voor het referentielab(...) De kandidaten moeten de volg type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Pierre Dumont De betrokken organisaties wor De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009573 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2003 : - is de heer Clarysse, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent - is Mevr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003, in werking tredend op 30 juni 2003, is ontslag verleend, op haar verzoek, aan Mevr. Depreeuw, C., uit haar ambt van eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton I Bij koni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003, in werking tredend op 30 juni 2003, is ontslag verleend, op haar verzoek, aan Mevr. Depreeuw, C., uit haar ambt van eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton I Bij koni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009579 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2003 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : Antwerpen van : de heren : - Vandendries J., wonende te Kontich; - Blondé P., wonend

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003095039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een fusie door overneming tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De onderneming naar Duits recht « Generali Lloyd Versiche Deze fusi

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2003 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2003, 112,37 punten bedraagt, tegenover 1 Het gezo

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009574 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 20 mei 2003 heeft de heer Cammaert, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003009575 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 14 mei 2003, heeft de heer Limpens, P., jeugdrechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aangewezen tot ondervoorzitter in type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003012573 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 2 juni 2003 werd de heer Renard, Guy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraa

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van de Duitstalige Gemeenschap worden volgende personen voor een Mevr. G

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2003 Voor de raa

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/06/2003 numac 2003054134 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mouffe, Rose Mouffe, Rose Suzanne, ongehuwd, geboren te Wanfercée-Baulet op 14 juli 1 Alvorens te
^