B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/1994 pub. 28/07/2003 numac 2003015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten van 24 mei 1983 (1 type wet prom. 20/09/2002 pub. 28/07/2003 numac 2003015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij, gedaan te Washington op 19 november 1984. - Addendum type wet prom. 02/09/1985 pub. 28/07/2003 numac 2003015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van een Europese organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten en Bijlagen, opgemaakt te Genève op 24 mei 1983. - Addendum (1) type wet prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003200704 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 43/2003 van 9 april 2003 Rolnummer 2587 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, ingesteld door de v.z.w. Jurileven en de v.z.w. Pro Vita. Het Arbitragehof, I. Onderwerp van de type wet prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003200706 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 45/2003 van 9 april 2003 Rolnummer 2625 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 11 december 2002 « houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlande Het Arbitr type wet prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003200707 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 46/2003 van 10 april 2003 Rolnummer 2653 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 16 van de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, ingesteld door R. Duchatelet. type wet prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003200703 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 42/2003 van 9 april 2003 Rolnummer 2322 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, zoals hersteld bij de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke veran Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003022785 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 05/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Ham-sur-Sambre, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwa type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreffende de risicogroepen in de metaalsector van de pr type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon en de euro in type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003040002 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds Stand van het Muntfonds op 31 december 2002 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1998 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst Voor de ra type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003022775 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003022786 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nach

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003035750 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het programma voor omschakeling in de sector ruwe tabak type ministerieel besluit prom. 11/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelagen en presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het Beheerscomité, de leden van de Uitvoerende Bureaus en de commissarissen van de "Office wa type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003021166 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetensc type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003022784 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees Netwerk voor Informatie over Drugs en Drugsverslaving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003035848 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omschakeling in de sector ruwe tabak

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027680 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot benoeming van de voorzitter en de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027678 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Bergen

decreet

type decreet prom. 17/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027685 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de sociale insluiting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2002 pub. 28/07/2003 numac 2003000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/u. en de rijbaankussens. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003022756 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Europese Unie LIFE - Communautair financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Milieu 2003 1. Context LIFE is het communautaire financieringsinstrument voor het milieu. De derde fase van LIFE, LIFE III, betreft de periode 2000-200 In het kad

registratie

type registratie prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003095044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de verzekeringen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN van 24 september 2001 Deze onder

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/07/2003 numac 2003200702 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 41/2003 van 9 april 2003 Rolnummer 2285 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengest wijst na beraad he
^