B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003009585 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003009584 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 juni 2003 is machtiging verleend aan de heer ****-****, geboren te ***** , op ** ***** ****, om, behoudens tijdig verzet **** type wet prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003009603 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 mei 2003 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk **** type wet prom. 05/11/2002 pub. 29/07/2003 numac 2003015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek Bangladesh inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 20 januari 1995 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 november 2002 betreffende de legitimatiekaart van de officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings van de kansspel type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003011386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Ambachtelijke schoenmakerij en detailhandel in schoenen type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003011385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Ambachtelijke schoenmakerij en detailhandel in schoenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003009646 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 april 2003, is de heer Boyen, D., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, bevorderd tot commandeur in de Leopoldsorde. type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de omzetting van bedragen in BEF type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2001-2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003022703 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de werkgroep inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisarts-geneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installaties voor elektriciteitsproductie in de zeegebieden Domeinconcessie Bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 wordt een domeinconcessie aan de N.V. C-Power toegekend voor de bouw en de exploitatie van installaties voor elektriciteitsprod type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot herziening van de samenstelling en tot uitbreiding van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/12/2002 pub. 29/07/2003 numac 2003000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 29 betreffende de identificatie van de voertuigen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003003362 bron federale overheidsdienst financien Bericht aangaande de inwerkingtreding van de artikelen 4 en 11 van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF Krachtens artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 3 april 2003 tot vasts Bijgev type bericht prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003003361 bron federale overheidsdienst financien Bericht aangaande de inwerkingtreding van het koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt Krachtens artikel 1, 1°, va Bijge type bericht prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003018062 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Victor Barbay cum suis heeft bij de Raad van State een vordering ingesteld tot sc Deze za

document

type document prom. 04/11/2002 pub. 29/07/2003 numac 2003000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-4 betreffende de federale opdrachten van beveiliging, toezicht en controle door de politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private veiligheid. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 28/11/2002 pub. 29/07/2003 numac 2003031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 03/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031365 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 type beschikking prom. 17/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de programmawet van 30 december 1988 type beschikking prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het verdrag nr. 181 inzake particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling aangenomen te Genève op 19 juni 1997 door de Internationale Arbeidsorganisatie type beschikking prom. 03/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting type beschikking prom. 03/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot bekrachtiging van de artikelen 5 en 13, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden type beschikking prom. 10/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031382 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 type beschikking prom. 03/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Benin, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 18 mei 2001 type beschikking prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest - Ordonnantie houdende oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type beschikking prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 27 mei 2003 heeft Mevr. Maria Isabel Grullon Mejia de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Dominicaanse Republiek te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort gans Belg type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 30 juni 2003 heeft Mevr. Donata A. Robiolio Bose de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consulair Agent van Italië te Genk uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Limburg. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 21 mei 2003 heeft de heer André-Marie Verplaetse de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Verenigde Mexicaanse Staten te Bergen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie He type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 mei 2003 heeft de heer Robert Godeau de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Togolese Republiek te Nijvel uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 21 mei 2003 heeft de heer Jean-Marie Henri Roberti de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Verenigde Mexicaanse Staten te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Lu

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 29/07/2003 numac 2003011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand juli 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juli 2003 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0,
^