B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003022801 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soci type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 jul type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkerin type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 wordt de heer Laurent LEDOUX aangewezen als titularis van de functie van directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Economi Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003021177 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 juli 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 12 juli 2003, wordt de aanstelling van de heer Luc Coene als Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Mini type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003022591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van vijftien leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 juni 2003 wordt met ingang van 1 september 2002, op zijn aanvraag, aan de heere Ronny Dynoodt, geboren op 1 december 1949, ontslag uit zijn ambt van statisticus verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003021087 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 maart 2003, dat in werking treedt op 1 juli 2003, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Cieters, Herman, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Het is type koninklijk besluit prom. 05/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de conventionele bepalingen betreffende de type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003022653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten be type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitke type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003009659 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 april 2003 : - Is de heer Denecker, L., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dra - Is de heer type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de ploegenpremies en namiddagpremie (1) type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003022704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003022718 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie Benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 13 juni 2002, worden Dokter Gillebert Thierry, van Hove en Dokter De Pauw Michel van Deurle, doctor in de genees-, heel- en

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, met betrekking tot de voorwaarden voor de inrichtingen voor de fabricage van keramische type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035850 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2002 betreffende subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003027682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de ketens waarvoor een ketenraad erkend kan worden krachtens het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwalite type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003027693 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 1995 betreffende het boekhoudkundig, financieel en vermogensbeheer van de "Office de promotion des voies navigables" type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003027694 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een oriëntatieraad bij de "Office de promotion des voies navigables"

decreet

type decreet prom. 27/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035847 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Slowakije, ondertekend in Bratislava op 30 mei 2002 type decreet prom. 27/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 25 november 2002 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2002 pub. 01/08/2003 numac 2003000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 31 betreffende de overdracht van functieuitrusting bij mobiliteit. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de overdracht van rechtswege van de personeelsleden van de Dienst voor Inning van het Kijk- en Luistergeld naar de Waalse Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/04/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de overdracht van het personeel van de Dienst voor Inning van het Kijk- en Luistergeld naar de Regering van het Waalse Gewest

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003009660 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2003, is de heer Colle, J., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003009663 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 12 mei 2003 is aan Mevr. Roba, R., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vrede Dit bes

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de beveiligingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten va Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiliginsondernemingen, en de interne bewakingsdienste Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanduiding van een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 3, 2°, b, van het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming, Bij type erkenning prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/08/2003 numac 2003008126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs van financiën voor het Interfederaal Korps van de inspectie van Financiën Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die drie jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Belgi
^