B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003027722 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk verboden wordt type ministerieel besluit prom. 12/08/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003027723 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen van het Waals Gewest tijdelijk wordt verboden type ministerieel besluit prom. 08/08/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003003441 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen inzake de elektronische aangifte voor communautair en gemeenschappelijk douanevervoer in het kader van het geautomatiseerd systeem inzake douanevervoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2003 numac 2003027713 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 juni 2003 wordt de vennootschap Tractebel Engineering-EQHS Consulting vanaf 22 juni 2003 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën pr - ruim type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2003 numac 2003011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming van de vereffenaars van de Kamers van Ambachten en Neringen Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2003 worden, ter vervanging van Mevr. Sylvie Paesmans, Mevr. Marie-Christine Lefèbvre en de heer Roger Payot benoemd tot vereffenaars v Dit be

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen in installaties voor oppervlaktereiniging type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/04/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het maximum aantal voertuigen waarvoor vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst afgeleverd kunnen worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen bij bepaalde drukactiviteiten of bepaalde werkzaamheden van de grafische industrie zoals lakken en op film zetten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003035875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het totaal aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003035851 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1999 betreffende de uitvoering van het podiumkunstendecreet van 18 mei 1999 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003035873 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende uitvoering van de artikelen 57 tot 60 van de Huisvestingscode, inzake leningen aan mijnwerkers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003027710 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de werking van het Comité « Energie »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende, voor het jaar 2001, toekenning aan en verdeling over sommige organen van de geschreven pers in financiële moeilijkheden van een buitengewone tegemoetkoming opgeleverd door een gedeelte van de in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers

erratum

type erratum prom. 18/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003035924 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/08/2003 numac 2003009681 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2003 zijn Mevr. Gabriel, E. en Maschietto, A., substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot substituut-krijgsauditeur. Bij ministeriële Het beroep va

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/08/2003 numac 2003011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijk erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen Aan randnummer B1, toe
^