B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwram type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de inschakeling in de loon- en arbeidsvoo type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de management ondersteuning en omkaderend type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de directiefunctie in de erkende kinderda type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1999 houdende toekenning van een toelage voor nachtwerk voor het statutair personeel van de Regie voor Maritiem Transport in vereffening en de afzonderlijke personeelsformatie van type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/2003 numac 2003027718 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 24 juli 2003 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Frameries, vanaf 17 april 2003, voor zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet van 7 juli De erke type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 109 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 03/04/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 108 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 14/08/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003022833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 03/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot opheffing van de artikelen 1ter en 3bis van de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd type decreet prom. 17/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 17/07/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 21/08/2003 numac 2003031364 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 23 juni 2003 wordt vernietigd de beslissing van 15 april 2003 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder bes ANDERLEC

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 januari 1995 betreffende de erkenning van de adoptie-instelling « Larisa » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot onttrekking van de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie aan een beëdigd ambtenaar voor de antidopingcontrole type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot onttrekking van de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie aan een beëdigd ambtenaar voor de antidopingcontrole type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 juli 1994 betreffende de erkenning van de adoptie-instelling « Emmanuel - SOS - Adoption » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 maart 2003 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap te midden van elke per zon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap te midden van elke per zone opgerichte Nabijheidscommissie, bij toepassing van artikel 6, § 1, van het decreet van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een afgevaardigde belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2002 houdende fusie door opslorping van het « Athenée royal Jules Bordet » te Brussel door het « Institut technique de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters van de examencommissies voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap die aan de universiteiten zitting houden voor het academisch jaar 2002-2003 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/04/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de participatie van de onderhoudsplichtigen in de kosten met betrekking tot plaatsingsmaatregelen uitgevoerd in het kader van het decreet over jeugdbijstand

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 21/08/2003 numac 2003031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 22 mei 2003 wordt de beslissing van 29 april 2003 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de rekeningen 2002 van het elektriciteitsbedrijf goedkeurt, goedgekeurd. BRUSSEL. - Bij

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 21/08/2003 numac 2003009607 bron hoge raad voor de justitie Bijlage bij het huishoudelijk reglement Procedure voor de begroting en de rekeningen A. Het opstellen van de begroting 1. Principe Overeenkomstig artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor de Justitie bereidt het Bure 2. Praktische
^