B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerk type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vergoeding wegens tegemoetkoming in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de coördinatie van de statuten van het gemeenschap type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de classificatie van de functies type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de arbeidsduur en de verdeling van de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werknem type koninklijk besluit prom. 03/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de invoering van flexibele uurroosters in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003002160 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijz type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003002159 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 08/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de samenwerkingsverbanden, als overlegplatform, van psychiatrische instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 08/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen type koninklijk besluit prom. 08/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022808 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 30/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei type koninklijk besluit prom. 30/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022804 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen Haemophilus influenzae type b voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 30/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022805 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen hepatitis B voor het jaar 2003

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022807 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Franstalige ombudspersoon zoals bedoeld in artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « rechten van de Patiënt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van de leden van de Interregionale Bodemsaneringscommissie en van het Samenwerkingsgerecht opgericht door het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003035481 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de indeplaatsstelling van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003035948 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesver

decreet

type decreet prom. 17/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding

document

type document prom. -- pub. 26/08/2003 numac 2003031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 30 juni 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 april 2003, waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder lastenboek betreffende de re ANDERLE type document prom. -- pub. 26/08/2003 numac 2003095046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomite van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 16 juli 2003, wordt aan de ondernemin

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de deeltijdse commissarissen van de Regering en de commissarissen voor de rekeningen bij de openbare instellingen die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/08/2003 numac 2003009691 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof beroep te Antwerpen : 2. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 en 29 januari 2003; - raadsheer in het arbeidshof te Luik : 1 Voor deze vacante betr

programmadecreet

type programmadecreet prom. 03/02/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2002

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 26/08/2003 numac 2003012758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
^