B.S. Index van de publicaties van 4 september 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/09/2003 numac 2003040205 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MEI 2003 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 11/04/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de Overname van onregelmatig binn

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 bet type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling i type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot type koninklijk besluit prom. 05/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2003, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2002, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2002, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkoms

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003009700 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 06/08/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003011442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 15 tot erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van twee leden van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt

document

type document prom. -- pub. 04/09/2003 numac 2003014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer type document prom. -- pub. 04/09/2003 numac 2003021187 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bekendmaking van de rekeningen van 2002 en de begroting 2003 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid en de Minister toegevoegd aan de Minist Voor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellingscommissie en de z type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een recht op verplichte verdeling via de kabel aan de dienst « TV5 France-Belgique-Suisse », uitgegeven door de « S.A. TV5 Monde » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 13 juni 2002 betreffende de toelagen toegekend aan de diensten voor gezondheidspromotie op school, in toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het lager onderwijs voor het schooljaar 2003-2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2003-2004 van artikel 12, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging va

erratum

type erratum prom. 11/12/2002 pub. 04/09/2003 numac 2003015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2003 numac 2003012786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Victor De Grijse, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscom Bij hetz

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/09/2003 numac 2003009701 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 122.124 van 12 augustus 2003 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 17 december 2002, waarbij Jan Van Den Bossche wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissem

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 04/09/2003 numac 2003054101 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van De Smet, Rosa Jeannine Rosette José De Smet, Rosa Jeannine Rosette José, gescheiden van Alvorens te
^