B.S. Index van de publicaties van 9 september 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen type wet prom. 12/08/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemer type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van de machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de Afdeling Land van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Minister type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1995, betreffende de e type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 tot opr type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de omzetting in euro van bedragen opgenomen in de type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met betrekking to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003035993 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regelen betreffende het beheer, de werking en de boekhouding van het Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics" type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 no

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het financieel beheer en de administratieve organisatie van de « Ecole d'Administration publique » van de Franse Gemeenschap als dienst van de Franse Gemeenschap met afzonderlijk beheer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission communautaire inter-caractère" bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken aan de sch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2003-2004 aan de niet meer opgenomen vestigingen of aan de vestigingen die een positieve discriminatie genieten, bij toepassing van artikel 9 van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georgani

erratum

type erratum prom. 07/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003022852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 05/08/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003022853 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Programmawet. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2003 numac 2003003458 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2003, wordt de heren Jan Smets en Jean Hilgers tot leden van het directiec

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2003 numac 2003015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor een betrekking als deskundige van hoge kwalificatie Het Directoraat Generaal Ontwikkelings-samenwerking financiert de aanwerving door de Wereldgezondheids-organisatie van een deskundige van hoge kwalificatie.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/09/2003 numac 2003000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 121.365 van 4 juli 2003, afdeling administratie, VIII e kamer, wordt het koninklijk besluit van(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsbla

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 09/09/2003 numac 2003009634 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. - Controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. - Huishoudelijk reglement HOOFDSTUK I. - Inleiding Definities Artikel 1. In de zin van dit r a) « het co
^