B.S. Index van de publicaties van 11 september 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het stelsel v type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet v type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de vervoerskosten, b) de collectieve a type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventio type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003009417 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten. - Protestantse eredienst - Wedden. - Erkenning van een plaats van tweede predikant en omvorming van een plaats van predikant tot een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit va type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003009415 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten. - Protestantse eredienst - Wedde. - Erkenning van een plaats van tweede predikant Bij koninklijk besluit van 26 maart 2003 wordt een plaats van tweede predikant bij de protestantse paroc type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003007245 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van de anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 4595 van 23 juli 2003, neemt kapitein-commandant vlieger ****. ****, **** als kapitein-commandant vlieger op 3 maart 1998. Voor verdere bevordering Bij **** type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Financiële Directie van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke persone type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022825 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de Brussels International Airport Company en tot vaststelling van de administrat type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Rekem en tot vaststelling van de adminis type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie en tot vaststelling van de ad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/08/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003007242 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2003 type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilie type ministerieel besluit prom. 18/07/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003003406 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van Nasdaq Europe N.V.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003027765 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot tegemoetkoming in de permanente kapitalen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003027766 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van de bladen 43/1 en 43/2 van het gewestplan Verviers-Eupen goedgekeurd wordt, met het oog op de opneming van de bedrijfsruimten als uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimten op het grondgebied van

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/09/2000 pub. 11/09/2003 numac 2003035983 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Akkoord inzake samenwerking op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en wetenschappen tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Franse Republiek, ondertekend te Brussel op 28 september 2000. - Uitwisseling van de ratificatie-instrumenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/05/2001 pub. 11/09/2003 numac 2003035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Republiek Bulgarije, ondertekend te Sofia op 18 mei 2001. - Uitwisseling van de ratificatie-instrumenten type samenwerkingsakkoord prom. 12/02/2002 pub. 11/09/2003 numac 2003035982 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Tsjechische Republiek en de Vlaamse regering, ondertekend in Praag op 12 februari 2002. - Uitwisseling van de ratificatie-instrumenten

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003003465 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 00 27, 2710 00 29 en 2710 00 32 Gepubliceerd met toepassing van artikel 10 van de programmawet van 5 augustus 2003. Op 10 september 2003 is de maximumprijs, exclusie - GN-codes

document

type document prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003012706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 1 juli 2003 worden de erkenningen verleend aan de aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid Voor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het reservekader **** koninklijk besluit ****. 4584 van 7 juli 2003 : Landmacht De hierna genoemde officieren worden benoemd in het korps van de infanterie op 27 juni 2003 : in de graad van **** ****. ****, 27

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003009637 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 173 11 juli 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1231/2003 van de Commissie van 10 juli 2003 tot vaststelling van forfait(...) Verordening (EG)

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 11/09/2003 numac 2003011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0047 : ECS/Sibelgaz Op 28 augustus 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zi Volgens
^