B.S. Index van de publicaties van 15 september 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003095049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 31 juli 2003 wordt ingeschreven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003022875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003012487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, gesloten bij toepassing van de collectieve a type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003021196 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt met ingang van 31 augustus 2003 's avonds eervol ontslag uit haar functie van coördinator bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor racismebestrijding verleend aan Mevr. De Boeck type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003012588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de jeugdvakantie type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de mobiliteit type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse verordeningsbepalingen inzake beroep tegen een voorstel tot afdanking wegens beroepsongeschiktheid van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003012446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003012496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende het conventioneel brugpensi type koninklijk besluit prom. 31/07/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de kosteloosheid van de gezondheidszorgen voor het personeel tewerkgesteld in het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003011441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003022840 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/09/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003022876 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 25/08/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003022841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/08/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003009696 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot samenstelling van de evaluatiecommissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 1 juli 2003 betreffende de selectie, de opleiding en de aanwerving van veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtba type ministerieel besluit prom. 05/09/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003036009 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/08/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003022839 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 15/09/2003 numac 2003200824 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst. - Addendum

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003021189 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Officieel bericht. - Overheidsopdrachten. - Verplicht gebruik van de standaardformulieren voor de opdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking Sedert de inwerkingtreding op 1 mei 2002 van richtlijn 2001/78/EG over het gebruik van de stand In het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003021195 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer Wouter Gabriels met ingang van 1 september 2003 benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, in het Nederland

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003009715 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Namen : 1; - opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Mechelen : 1, vanaf 1 januari 2004; - beambte bij het parket van de p - Brussel; 1; type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003009714 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2003, bladzijde 35229, regel 41, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003009713 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 september 2003 : - is de aanwijzing van Mevr. Pollet, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn - is de aa type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003009712 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 9 september 2003 is aan Mevr. Roba, R., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffi Dit bes

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003200816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 26 augustus 2003 heeft de heer Pierre Louis de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ereconsul van de Republiek Namibië te Namen uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 3 juli 2003 heeft de heer Willy Verhelst de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Polen te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, L type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België De Regering van het Koninkrijk Bhutan deelt aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mede dat baron Antoine-Eric de Haulleville van zijn functies als type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003015168 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 26 augustus 2003 heeft de heer Paul Van Denbempt de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ereconsul van de Republiek Tsjechië te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 26 augustus 2003 heeft de heer Gunnar Riebs de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ereconsul van de Slovaakse Republiek te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen.

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003003461 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 539 van 18 augustus 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003003459 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 440 van 8 augustus 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003003462 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 551 van 20 augustus 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/09/2003 numac 2003003460 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 567 van 20 augustus 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^