B.S. Index van de publicaties van 19 september 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003041309 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003021193 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 augustus 2003 worden benoemd of bevorderd tot : Commandeur in de Kroonorde De heer Van Paemel, Eddy, adviseur-generaal. Hij neemt vanaf 8 april 2003, als houder van deze nieuwe onderschei Commandeur in d type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 20 type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2003 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Geb - het Algem type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 to type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003040013 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds. - Stand van het Muntfonds op 31 december 2001 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met In h type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003021194 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende sociale toela

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 28/08/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003200877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 2003 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 0,9810 N E = 1,3247 type ministerieel besluit prom. 29/08/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003200830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij veldritten in seizoen 2003-2004 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand juli 2003 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie l N c = 1,0276 N E = 1,3255 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003200826 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 11 juli 2003 wordt de maatschappij Teenconsulting voor een hernieuwbare periode van drie jaar erkend als auditeur of deskundige inzake energie-audits. Zonder hernieuwingsaanvraag verstrijkt de erkenning b Bij minist

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2001 pub. 19/09/2003 numac 2003031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de onteigening van de onroerende goederen gelegen Herzieningslaan 61 en 63, te Anderlecht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003200915 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

decreet

type decreet prom. 18/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003200873 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen » type decreet prom. 18/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003200811 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende publiek-private samenwerking

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003018075 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer René Verschuere heeft de schorsing gevorderd van de wijziging van de verkaveling Deze za type bericht prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003018077 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Theo Mottie, Myriam Claessens, beiden wonende te 3010 Kessel-Lo, Vlierbeeklaan 14, hebbe Deze za

document

type document prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003021201 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie De algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, komt bijeen op maandag 22 september 2003, te 15 uur, in een vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, ingang via Wetstraat 16, t Agenda type document prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Gemeente Anderlecht. - Onteigeningsplannen. - Goedkeuring Bij besluit van 19 april 2001 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring van het (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan het "Secrétariat général de l'enseignement catholique " voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie - jaar 2003 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2003, wordt op 1 september 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Georges Gypens, directeur-generaal. Vanaf deze datum wordt betrokkene ert type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de vormen en de meldingen van de diploma's en hun bijvoegsels uitgereikt door de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een dotatie aan de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Gelijkstellingscommissie voor bekwaamheidsbewijzen, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 september 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de exa

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2003 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering De hie type lijst prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2003 erkend in toepassing van artikel 3, type lijst prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2003 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Beke

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003042009 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003003378 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 84e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het koninklij Voor de

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003200803 bron ministerie van de franse gemeenschap Tijdelijke aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2003, wordt de heer René Delcourt aangesteld om de leiding van de « Ecole d'administration publique » van de Franse Gemeensc(...) Overeenkomstig de gecoördinee

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003200929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch experten (m/v) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003200931 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten in projectbeheer (niveau B) voor SELOR Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003200930 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste pl(...) Aanstell

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003054145 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Wolf, Theodora Theodora Wolf, ongehuwd, geboren te Esch-sur-Alzette Alvorens te beslissen over de v

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 19/09/2003 numac 2003011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand augustus 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand augustus 2003 respectievelijk vastges Iga = 0,
^