B.S. Index van de publicaties van 23 september 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2002 pub. 23/09/2003 numac 2003000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 32.769 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 30/12/2002 pub. 23/09/2003 numac 2003000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 43.937 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 30/12/2002 pub. 23/09/2003 numac 2003000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 96.796 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 30/12/2002 pub. 23/09/2003 numac 2003000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.000 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 14/01/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2002 tot toekenning van een subsidie van 32.769 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2002 tot toekenning type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003021200 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 37.185 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2003 numac 2003200908 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 16 juli 2003 wordt de heer Jacques Diez, directeur-generaal, met ingang van 1 september 2003 in ruste gesteld. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te voeren. Bij ministerieel beslu Bij ministerië type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2003 numac 2003200910 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 27 januari 2003 wordt de heer René Scharff, arrondissementscommissaris, in ruste gesteld met ingang van 1 oktober 2003. Bij ministerieel besluit van 26 juni 2003 wordt Mevr. Anne Solbreux op eigen v Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2003 numac 2003200909 bron ministerie van het waalse gewest "Commission wallonne pour l'Energie" Bij ministerieel besluit van 4 september 2003 wordt de heer Alain Vasteels op 1 maart 2003 benoemd tot lid van het directiecomité van de « Commission wallonne pour l'Energ(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan gemeenten voor het opmaken of de volledige herziening van een gemeenteprogramma voor de inrichting van gebieden waarvan de bestemming nog niet vaststaa type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200949 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder een natuurlijke persoon belast kan worden met de afgifte of de weigering van stedenbouwkundige conformiteitsattesten en tot vaststelling van de vorm van die attesten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200943 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de transactiesommen type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200946 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de beschermde gebieden bedoeld in artikel 84, § 1, 12°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200945 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de aanwerving of het behoud van de indienstneming van één of verschillende adviseurs ruimtelijke ordening en milieuzaken type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200961 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd voor de toepassing van de artikelen 17, § 2, vierde lid, en 52, § 2, eerste lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200944 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de adviescommissie en het onderzoek van de beroepen die bij de Regering worden ingesteld type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200948 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden die belast worden met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de bepalingen betreffende de thermische isolatie en de verluchting van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200947 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de directeurs, houtvesters en bosbeambten van de afdeling Natuur en Bossen die belast worden met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de bepalingen van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke O type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200941 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij artikel 3, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium in werking treedt en waarbij de gemachtigde ambtenaren bedoeld in artikel 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek aangewe type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003200942 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze van ontsluiting van de gebieden waarvan de bestemming nog niet vaststaat

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2002 pub. 23/09/2003 numac 2003000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen . - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 23/09/2003 numac 2003200916 bron ministerie van het waalse gewest Bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 5 juni 2003, dat op 5 juni 2003 in werking treedt, wordt de heer Joseph Warscotte, industrieel ingenieur, districtschef, met administratieve standpl Bij besl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/09/2003 numac 2003200794 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2003, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking ten bedrage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing van de Centrale Paritaire commissie van het vrij niet-confessioneel onderwijs van 28 april 2003 betreffende het beroepsdossier, verplicht maakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 1996 houdende benoeming van de leden van de Centrale Commissie voor reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon secu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing van de Centrale Paritaire commissie voor het vrij confessioneel onderwijs van 27 februari 2003 betreffende de toepassing van de positieve discriminatie verplicht maakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing van de Centrale Paritaire commissie van het vrij confessioneel onderwijs van 13 december 2003 betreffende de nadere regels voor het opstellen van het beroepsdossier en voor de toegang tot type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/09/2003 numac 2003200791 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2003, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking ten bedrage

erratum

type erratum prom. 02/04/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn. - Errata
^