B.S. Index van de publicaties van 25 september 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003012802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeverso Voor

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een premie van 12,67 EUR voor de Diensten vo type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een haard- of standplaatstoelage voor de Die type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ontslag Kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken Bij koninklijk besluit van 30 juli 2003, wordt eervol ontslag verleend aan de heer Moens, Rudi, uit zijn functie van Kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse zaken op 12 juli type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000 betreffende h type koninklijk besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991 met betrekking type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002 betreffende h type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de reiskosten toegekend aan de Voorzitter, Vice-Voorzitter(ster) en leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken, tenei type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2002 in de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 11 september 2003, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde onderneming i(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003200951 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 29 juli 2003 wordt de V.Z.W. « La Maison de Léaucourt » erkend als instelling voor natuur- en boseducatie. Deze erkenning heeft het nummer 2002/A043. Bij ministerieel besluit van 29 juli 2003 Deze erkenning type ministerieel besluit prom. 29/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Beroepscommissie inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren type ministerieel besluit prom. 04/09/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200894 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ongeregeld vervoer . - Machtingen Bij ministerieel besluit van 11 september 2003 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, (...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. 02/09/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 111 houdende bevestiging en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200874 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200795 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003002174 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7, type bericht prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003200952 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 juli 2003 in zake M. Jovanovski tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Schen type bericht prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003200953 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 16 juni 2003 in zake T. Bestunashvili tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, waarvan de expeditie te « Schen

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003200772 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 102/2003 van 22 juli 2003 Rolnummers 2455, 2456, 2463, 2464, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475, 2477, 2478, 2479, 2481, 2482, 2483, 2486, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494 en 2495 In zake : d - van de ar

document

type document prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003003457 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De d

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2003-2004, bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het Beheerscontract van het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200820 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een waarborg voor de leningen aangegaan door de R.T.B.F. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing voor het schooljaar 2003-2004 van artikel 12, § 1 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 9 van het besluit van de Executieve van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200802 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 20 november 2002 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger en gespecialiseerd geg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Interuniversitaire commissie voor gelijkstelling van de buitenlandse universitaire diploma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de secretaris van de Academieraad van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200776 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 augustus 1994 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de wet va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200775 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor plaatselijke projecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de scholengemeenschappen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met volledig leerplan voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de « Faculté polytechnique de Mons » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 oktober 2001 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissies bedoeld bij de artikelen 14 en 52 van het decreet van 26 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de overdracht, op eigen verzoek, van een personeelslid van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen naar het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. 07/09/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003022878 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003022865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming en ontslag van leden Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003, worden 1° als

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003009731 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 september 2003 : Zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : - de heer Brondel, E., advocaat; - de heer De Schoenmaeker, D., advocaat; - Mevr. H - Mevr. Houtekier,

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003015178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Voorzitterschap : Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Directiecomité, hierna « het Comité » genoemd. Hij doet het reglement naleven. Hij Hij leidt

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008127 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers (rang B) voor de federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut en de openbare diensten van sociale zekerheid (AFG02823). - Uitslagen. - Erratum Rangschikking van de geslaagde (...) 1. Can type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige sociaal controleur voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG03008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Dochy, Marc, 8660 De Panne. 2. Neirynck, Patrick, 820(...) 3. Van Der Schu type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008147 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van penitentiair beambten voor de Federale Overheidsdienst **** (****02814). - Uitslagen Rangschikking van de 24 geslaagde kandidaten (derde groep) van de selectie voor toelating tot de proeftijd :(...) 171. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008133 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs (rang 10) bij een fiscaal bestuur van de FOD Financiën (ANG03801). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Oorts, Nathalie, Ranst 2. De(...) 3. Heyvaert, type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** informaticus voor alle openbare diensten . - **** Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****(...) 2. **** ****, type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** informaticus voor alle openbare diensten . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008132 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen/verificateurs (rang 26) van de FOD Financiën (ANG03802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Verhelst, Luc, 2600 Antwerpen 2. W(...) 3. De Smet, type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** informaticus voor alle openbare diensten . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003201006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Erratum Betreft de selectie die verschenen is in het Belgisch Staatsblad , Ed. 1, van 19 september 2003, bl. 46575, bericht nr. 2003/200930. (...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige consulent-hulpverleners (m/v) voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02044). - Uitslagen. - Erratum. - Nieuwe Rangschikking Rangschikking van (...) 1. Schaubroe type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici elektriciteit en mechanica voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica, departement Leefmilieu en Infrastructuur ((...) Rangschikking van de geslaagde **** type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008131 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici functioneel analysten (rang 10) voor de Federale Overheidsdiensten (ANG02828). - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van deze selectie : 1. De Boel, Renaat, 9041 Gent 2. (...) 3. Bonne, Kri type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** adjuncten voor de **** **** van ****-**** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie : 1. ****, ****, ****; 2. ****, ****, ****; 5. ****, ****, ****; 6. type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003008156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische of administratieve medewerkers (m/v) voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen onder de voogdij van de Minister van Wetenschapsbeleid (ANG02822). - Uitslagen Rangschikking van d(...) 1. Leus, Marleen, Erp

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 25/09/2003 numac 2003011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand september 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand september 2003 respectievelijk vastg Iga = 0,
^