B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van strafvordering, boek II, titel II. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 20 september 2002 - van titel II van boek II van het Wetboek van Strafvordering, zoals hij achtereenvol - het type wet prom. 13/05/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met h

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003003479 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003012554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003012435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijkomende uitkering bestaanszekerhe type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003022897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd - het Algemeen Reglement voor het Gebrui - het Alge type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003022898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake gezinsbijslag voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 13/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003022896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs inzake de geldigheidsduur van de rijbewijzen geldig voor de categorieën C, CE, D en DE

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003021202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003027770 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen van het Waalse Gewest tijdelijk wordt verboden type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003009726 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 11 september 2003 wordt de heer Christian Voisin, benoemd tot plaatsvervangend lid advocaat van de probatiecommissie bij Luik. type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003027769 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt verboden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003201095 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 2003 houdende oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003201047 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de personeelsleden van de Afdeling Natuur en Bossen ertoe gemachtigd worden om dieren van de categorie grof wild dood te schieten om sanitaire redenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003022787 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Jaarbedragen) Op 1 juli 2003 ondergaat het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap grondige wijzigingen. Deze hervorming(...) De hervorming wijzigt zowel bedragen van teg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003200804 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 augustus 2003, wordt op 1 augustus 2003 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Marie-Paule Grimard, eerstaanwezend attaché. Vanaf die datum wordt de betr Bij beslui

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003009735 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Examen met het oog op de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris I. De Minister van Justitie zal in september 2004, te Brussel, een examenzitting inrichten, met het oog op de afgifte van II. Mo type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003009747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 september 2003 : - is Mevr. Delvigne, B., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Doornik, aangewezen tot het mandaat van arbeidsauditeur bij deze rechtbank, voor een termijn va - is Mevr.

verslag

type verslag prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2002020141 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergadering Agenda Vrijdag 3 oktober 2002, om 8 u. 30 m. (*) Commissie voor de Vervolgingen Vervolgingen ten laste van een raadslid. Rapporteurs : de heer Alain Z(...) Hoorzitting van het raadslid. Voortzetting van de bespreking. (*) Alleen de

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003022862 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 7 mei 2003, in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2003, blz. 32521, dient men te lezen : in de Franse tekst, « Service publique fédéral Santé pu type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie. - Benoeming door verandering van graad Bij koninklijk besluiten van 26 augustus 2003 werden door verandering van graad benoemd tot de graad van inspecteur, met ranginneming op 1 juli 2003 : - de heer Christian Bourl - Mevr. Vi

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, deel II, boek I, titel I, hoofdstuk IV, en titel VI, hoofdstuk IV Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 28 maart 2000 - van hoofdstuk IV van titel I en van hoofdstuk - de wet type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, deel IV, boek II, titel III, hoofdstuk VIII, afdeling VI - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 3 augustus 1992 - van afdeling VI van deel IV, boek II, titel III, hoof - de w

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003008136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerde - sociaal werker voor het Ministerie van de **** **** (****01002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. **** type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003008138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerde voor het Ministerie van de **** **** (****01004). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) 1. ****, ****, ****. 2. **** type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003008139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerde gespecialiseerd- groep 2 voor het Ministerie van de **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003008137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** gegradueerde controleur . - Bibliothecaris voor het Ministerie van de **** **** (****01003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van (...) 1. ****, ****, **** 2. **** type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003008143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attaché deskundige arts voor de Algemene Directie Volksgezondheid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd :(...) 1. ****,

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 01/10/2003 numac 2003003478 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te han Stad Doornik (v
^