B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, gedaan te Rome, op 17 juli 1998. - Corrigendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003012784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003012736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de koopvaardij en sleepvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003009764 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 zijn in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 2003 waarbij de heer Bosmans, Thierry Benoit Francis is benoemd tot kandidaat-notaris voor de Franse taalrol, de voornamen « Thierry Het ber type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003022904 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003022905 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 70, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is aan de heer Waeyaert, Christian, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 7 december 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, al Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is aan de heer Bruyninckx, Guy, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtban

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de wijze waarop de ambtenaren die behoren tot een instelling bedoeld in artikel 31 van het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de oproep tot de kandidaturen van de werkgevers-, middenstands- en werknemersorganisaties met het oog op de hernieuwing van de mandaten in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdste

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003201043 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van he

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003201139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wijze waarop de inlichtingen bedoeld in artikel 150, eerste lid, 5°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en de stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd en afgelev type besluit van de waalse regering prom. 04/09/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003201117 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Conseil wallon du troisième âge"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003200801 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de ledenvan de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003200799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003200800 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003200798 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 21/11/2002 pub. 07/10/2003 numac 2003031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen het buurtlawaai. - Erratum type erratum prom. 30/04/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type erratum prom. 30/04/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brusselse

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is Mevr. Gorris, Noëlla, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Peeters, Dirk, wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer Proesmans, Luc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Reniers, Christia type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer Dejoncheere, Tommy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van Mevr. Wulleman, Marie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer De Backer, Achilles, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout, ter vervanging van de heer Biegs, Ivan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer Van Looy, Ronny, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van Mevr. Francken, Linda, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is Mevr. Selleslagh, Véronique, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Tis type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer De Keyzer, Jean, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Joosten type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer Loridan, Marc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Van Eyn type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer Geuten, Jos, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hasselt, ter vervanging van de heer Claes, Gera type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is Mevr. Docx, Rita, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer Martens, Walter, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, is de heer Geerts, René, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer De Schepper, Ale

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Mechelen, ter vervanging van de heer Guy Bruyninckx De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Christian Waeyaert De betrokken organisaties wo De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer René Geerts De betrokken org De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003201231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van Mevr. Rita Docx De betrokken organisaties worde De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003009763 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2003 en 2 juli 2003, welke in werking treden op 31 oktober 2003, is de heer Mast, H., vrederechter van het vijfde kanton te Gent, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioe Bij koninkli

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003095053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité De door d

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/10/2003 numac 2003015163 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst inzake het gebruik van INMARSAT-grondstations aan boord van schepen binnen de territoriale zee en de havens, opgemaakt te Londen op 16 oktober 1985. - Addendum (1) Zie het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1991, b(...) INTER
^