B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003201078 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 53/2003 van 30 april 2003 Rolnummer : 2450 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 213 tot 222 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, waarbij het koninklijk b Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 december 2002 tot wijziging, wat de bestrijding van betalingsachterstand bij overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken betreft, van het k type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maa type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 januari 2003 tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2003, van het bedrag ter financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 januari 2003 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra v type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007246 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4597 van 23 juli 2003 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van het jaartal «*****» wordt aan de hierna **** ****, ****. type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 mei 2001 genomen tot uitvoering van artikel 5, § 4, vijfde lid, van de wet van 2 apr type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007258 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4628 van 20 augustus 2003, wordt luitenant vlieger K. Van Haute, van het korps van het varend personeel, van ambtswege, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst n Voor ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007254 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4607 van 31 juli 2003, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003021204 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 september 2003 wordt met ingang van 1 oktober 2003 eervol ontslag uit zijn functie van directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding verleend aan de heer Leman, Johan. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007259 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verlening van het hoger **** **** koninklijk besluit ****. 4630 van 20 augustus 2003, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht Korps van de infanterie De majoors ****. **** **** van de pan type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007255 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 4611 van 31 juli 2003, neemt geneesheer-kapitein ****. ****, **** als geneesheer-kapitein op 26 december 1998. Voor verdere bevordering wordt hij na genees Bij **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007260 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen in de **** **** koninklijk besluit ****. 4631 van 26 augustus 2003, in de ****, wordt de aangestelde adjudant kandidaat-**** ****. **** ****, op 27 juni 2003, aangesteld in de graad van Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007257 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 4623 van 12 augustus 2003, wordt kolonel ****. ****, op 15 juni 2003, voor de duur van zijn functie, aangesteld in de graad van brigadegeneraal om de functie van «*****» uit te oefen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007185 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 4546 van 22 mei 2003 : Wordt tot Commandeur in de Kroonorde benoemd : de heer Demazy, A., adviseur . De Gouden Palmen in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007180 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4389 van 27 maart 2003 : Worden bevorderd tot Commandeur in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe **** **** datum **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007256 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Bij koninklijk besluit ****. 4610 van 31 juli 2003, wordt **** ****. ****, op 1 september 2003 benoemd tot ordonnansofficier van de Koning. Bij koninklijk besluit ****. 4636 van 26 augustus 2003, **** type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003002119 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 03/07/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de omzetting van het provinciaal minimumbar type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot omzetting in euro van de bedragen in Belgische fran type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2003 dat de titel van Prinses van België verleent aan Mejuffrouw Claire Coombs type koninklijk besluit prom. 26/05/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 april 2003 tot vaststelling van het model van de verklaring bedoeld bij artikel 116, § 6, van het Kieswetboek en tot vaststelling van het model type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003002167 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken, tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling v type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economi type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007261 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 4639 van 26 augustus 2003, worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4319 van 8 januari 2003 ingetrokken wat betreft het uittreden uit het reservekader op 31 dec type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007184 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen **** Orden. - Weerstand Bij koninklijk besluit ****. 4404 van 3 april 2003 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van het jaartal «*****» wordt aan de **** ****, ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201142 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007252 bron ministerie van landsverdediging Nationaal geographisch instituut. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit nr. 84999bis van 16 mei 2003, wordt aan de heer J. Nackaerts, adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een vervroegd pensioen van 1 april 2004 Hij word type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003027771 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opschorting van het tijdelijke verbod op het vissen type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003027772 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opschorting van het tijdelijke verbod op het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 25/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201141 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003200954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 20/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201140 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 29/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201144 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007263 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele actie Benoeming. - Bevordering Bij ministerieel besluit nr. 85418 van 9 september 2003, wordt Mevr. M.-A. Delfosse in vast verband tot adjunct-adviseur benoemd, op 1 maart 2003. Bij ministerieel b type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 85330 van 6 augustus 2003, wordt generaal-majoor ****.****. Roman, **** van de Koning, aangewezen voor het ambt van « ****, **** **** **** **** **** ****

document

type document prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003020143 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Woensdag 8 oktober 2003, om 14 uur (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie van de heer (...) - Mondelinge vraag van de heer Sven Gatz (N) aan de heer Jos Chabert, Mi

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007264 bron ministerie van landsverdediging Koninlijk besluit nr. 4584 van 7 juli 2003. - Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het reservekader. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 322 van 11 september 2003, dient men de volgende wijziging aan te brengen : Blz. 45632 type erratum prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ingetrokken bepalingen Ontslag in de categorie van de beroepsofficieren. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 281 van 4 augustus 2003, moet de volgende wijziging aangebracht worden : Blz. 40069, in het koninklijk

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Lijst van private instellingen van hoger onderwijs waarvoor de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland gemachtigd zijn om een machtiging tot voorlopig verblijf af te leveren na voorafgaandelijk advies van de Dienst Vreemdeling Voor

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003009682 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 190 30 juli 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1346/2003 van de Commissie van 29 juli 2003 tot vaststelling van forfait(...) * Verordening (E

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003201081 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 64/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer : 2412 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen, gesteld door de voorzitster van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. He samengesteld u type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003201079 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 58/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer : 2367 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 40, type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003201075 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 49/2003 van 30 april 2003 Rolnummers : 2284 en 2295 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 22 van het decreet van het Waalse Gewest van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, gest Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003201077 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 52/2003 van 30 april 2003 Rolnummer : 2375 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 206, type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003201080 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 61/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer : 2391 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 29 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. Het Arbitr samengesteld u

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 08/10/2003 numac 2003011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 03/0049 : Groupe Sucrier S.A. Op 22 september 2003, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in De aanmel
^