B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2003 numac 2003009770 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is Mevr. Etienne, C., raadsheer in het arbeidshof te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 ap type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die zich bezighouden met de bewerking en afwerking evenals het mechanisch onderhoud van machines voor waterzuivering en ultra-filtratie, gelegen in de streek van het Centrum en die ressorteren ond type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het leerreglement dat van toepassing is in de ondernemingen die tot het ambtsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid behoren type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van onderaanneming van elektronische fabricatie en systeemintegratie, gelegen in de streek van Mons-Borinage, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw resso type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003012800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die zich bezighouden met het vervaardigen en monteren van mechanisch gelaste en metalen gehelen, van industriële ketelmakerij- en buizenfitterij stukken, mechanisch onderhoud van processinguitrus

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003011470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201166 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201162 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201163 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201160 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201161 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201164 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/02/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 03/04/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanvullende omzendbrief bij de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/10/2003 numac 2003201112 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 september 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 september Die zaak

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/10/2003 numac 2003009771 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juni 2003, dat in werking treedt op 31 oktober 2003, is Mevr. Etienne, C., raadsheer in het arbeidshof te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden Bij konink

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/10/2003 numac 2003009769 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De aanwijzing van Mevr. Verbeke, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 oktober 2 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/10/2003 numac 2003009768 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van Mevr. Cooreman, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 oktober De aanw type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/10/2003 numac 2003009767 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Van Coppenolle, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 okt type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/10/2003 numac 2003009766 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Collin, J.P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 oktober 2003. De aanwijzing van de hee
^