B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003009773 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Bij beschikking van 19 september 2003 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, werd de heer Dau type wet prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003024003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusies, vanaf 1 januari 2004 de zieke

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit, d.d. 20 september 2003, wordt aan de heer Sorgeloos, Didier, op zijn verzoek, met ingang van 1 juli 2003, ontslag verleend uit zijn ambt van korpschef van de lokale politie van d type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 augustus 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003022879 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003007277 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1960 houdende organisatie van een administratief en technisch secretariaat op het Departement van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 tot bepaling van het model van basisdocument met het oog op het opmaken van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 mei 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 18/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de b type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthe type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthe type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Albertparkstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 jul type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappel type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de omkadering en opleiding van gerechti type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een t type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op fina type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003009751 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 20/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003022891 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003003489 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2003 waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Min type ministerieel besluit prom. 19/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201118 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 januari 2002 tot aanwijzing van de leden van het comité van deskundigen die de aanvragen om erkenning van individuele zuiveringssystemen zullen onderzoeken type ministerieel besluit prom. 02/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201159 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2000 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de bescherming van het water tegen de verontreiniging

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201042 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de modaliteiten waaronder de in artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de onroerende voorheffing worden aangevraagd type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201211 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 19 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

decreet

type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003018079 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De v.z.w. « Association professionnelle des entreprises de luttes antiparasitaires, A.P. - het k type bericht prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003018078 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Union des Fabricants d'armes de chasse et de sport » en de N.V. Verrees & C° he 1. het ko

document

type document prom. 08/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. - Interpretatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2003 houdende aanwijzing van de kandidaten die vrijwillig overgeheveld worden naar het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatiete type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 19

erratum

type erratum prom. 06/05/1999 pub. 10/10/2003 numac 2003201259 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer. - Erratum type erratum prom. 18/07/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. - Erratum type erratum prom. 17/12/2002 pub. 10/10/2003 numac 2003003488 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53sexies, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum type erratum prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003009757 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van november 2003. - Erratum In het Belgisch Staatsblad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003029481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Hulpverlening aan de jeugd. - Gecontingenteerde eretekens. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2003 : - wordt benoemd tot Officier in de Orde va De heer Ke type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003029479 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Hulpverlening aan de jeugd. - Gecontingenteerde eretekens. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2003 : - wordt bevorderd tot Ridder in de Kroonor De heer Ve type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003029480 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Hulpverlening aan de jeugd. - Gecontingenteerde eretekens. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2003 : - wordt bevorderd tot Officier in de Leopo De heer Ca type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003201153 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2003 wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. Lia Haerbos, beheerder-boekhouder van de v.z.w. Gehandicapten van de Vlaamse Provincies. Bij koninkli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003022928 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzkering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2003 worden benoemd voor een termijn - de her type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003022927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 6 okto - de hee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus werft perso(...) De thans vacante betrekkingen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijk type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003009772 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Meise : 1 ; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Brussel : 1 (*); - Dendermonde : 2,(...) - Charleroi : 1; - bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003009775 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 2003, uitwerking hebbende met ingang van 1 mei 2003, is aan Mevr. Geerts, K., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van secretaris bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen. Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003009774 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 september 2003 is aan Mevr. Massart, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen. Bij koninklijke besluiten van 2 - is de heer

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003003450 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 4 februari 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 19 augustus 2003. J.-P. Servais, Ondervoorzitter.

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003040606 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 juni 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003201441 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige pedagogische adviseurs (rang I.F) voor het "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen" Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aan(...) Toelaatbaarheidsv type bericht van selor prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003201440 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (rang 10A) voor alle Federale Overheidsdiensten en Instellingen van Openbaar Nut. - Ref : ANG03812 Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. 2. Vereiste dip

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 10/10/2003 numac 2003011515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0050 : Groupe Rossel/De Persgroep/Editeco Op 26 september 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogd De aanm
^