B.S. Index van de publicaties van 14 oktober 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 type wet prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Wellington op 4 juni 1999 (2) type wet prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Oezbekistan, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 november 1996 (2) type wet prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 2 mei 2000 (2) type wet prom. 27/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 4 van Montreal tot wijziging van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929, zoals gewijzigd bij het te 's-Gra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003022847 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2003 wordt de heer Van de Velde, Karel, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juni 1995, op eigen verzoek, ontsla type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003022835 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Einde functie Bij koninklijk besluit van 30 juli 2003 wordt de heer Keirse, Emmanuel, op 11 juli 2003 's avonds, eervol ontslag verleend uit zijn functie van kabinetschef bij het kabinet van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid e type koninklijk besluit prom. 03/10/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003007278 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geindividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003022834 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juli 2003 wordt de heer Mertens, Vincent, op 15 juni 2003 's avonds, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-kabinetschef van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefm type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2003, wordt de heer Van Haver, Willy, Gustaaf, industrieel ingenieur bij de wetenschappelijke inrichting van de Staat « Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur », van de Federale Overheidsdienst De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003022836 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Einde functie Bij koninklijk besluit van 30 juli 2003 wordt Mevr. Dedrij, Marie-Anne, op 11 juli 2003 's avonds, eervol ontslag verleend uit haar functie van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van Onze Minister van Con(...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandrus dispar, evenals door de Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes op het grondgebied van verscheidene gem type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003012661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 83 van 3 juni 2003, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2003 en 2004, van de procedure van tenuitvoerlegging en va type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003022901 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Technische Commissie voor verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015185 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 september 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandrus dispar, evenals d type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Afdeling Metrologie Bekendmaking ter uitvoering van het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van de meetwerktuigen. 1. (...) 2. De ijkplichtigen van de onder punt 7 vermeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003022778 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 mei 2003 wordt dokter VAN DEN BERGHE, Greta, van Grez-Doiceau, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-speci type ministerieel besluit prom. 15/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003201423 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 02/06/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003022656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 25 SEPTEMBER 2003 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de halonen bevattende brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003018082 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Katrien Maene en Yvette Van de Voorde, beiden wonende te 8680 Koekelare, Karel de Ghelde Deze zaa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt Mevr. Anne-Marie Goossens, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, wordt Mevr. Anne-Catherine Van Geersdaele, tot griffier bij de Raad van State benoemd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003009782 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, is de heer Oldenhove de Guertechin L., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, ontlast uit zijn mandaat van federaal magistraat bij (...) Het beroep t

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003003481 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Lijst van de instellingen erkend voor het bijhouden van gedematerialiseerde effectenrekeningen op naam van de beleggers Lijst opgemaakt op 31 augustus 2003. (a) benaming van de instelling die de rekeningen bijhoudt.(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003201459 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 18 september 2003, neemt de Regering het ontwerp van herziening van het gewestplan Nijvel aan volgens hierbijgevoegd plan, bestaande uit de opneming op het grondgebied va Volgende

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003201424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003020145 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Donderdag 16 oktober 2003, om 9 u. 30 m. 1. Installatie van de verenigde vergadering. 2. Inoverwegingneming. Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Do(...) 3. Mondelinge vragen. Mondelinge vraag van Mevr. Brigitte Grouwels aan type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003020146 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Woensdag 15 oktober 2003, om 9 u. 30 m. 1. Benoeming van het vast bureau. 2. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heren Bernard I(...) Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele) houdende wij

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/10/2003 numac 2003054113 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Bricout, Louise Bricout, Louise, weduwe van Noel, Marcel, geboren te Brussel op 13 ma Alvorens te
^