B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003022880 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vijfde addendum bij de 4e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "addendum 4.5" type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003009794 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 september 2003 is aan de heer Lahaye, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Oostende. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele stre type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003200832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003200847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonevolutie in 2001-2002 voor de arbeiders uit de sector b type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003200846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervo type koninklijk besluit prom. 13/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003022923 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het recht op halftijdse loopbaanonderbreking/loopbaanhalvering type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2003 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003003492 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 09/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003022945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003201265 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 september 2003 wordt artikel 1, type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand september 2003 De parameters N C en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische ener N C = 1,0693 N E = 1,3274

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van de budgetten voor het begrotingsjaar 2003 ter uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector 2000-2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201461 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij « TEC Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201475 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende integrale voorwaarden i.v.m. de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201474 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201460 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij « TEC Namur-Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201457 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/03/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 36 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003201111 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 augustus 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 augustus Die zaak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 107 van het besluit van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de uitoefening van het ambt en de bezoldiging van de stagemeesters alsmede het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen de Hogescholen en de inrichtingen voor buitengewoon basis- en secundair type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029540 bron regering van de franse gemeenschap - steundienst aan de ministeriele kabinetten Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot sluiting van de zitting 2002-2003 van de Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2003, overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overname van de kleutervestiging, place des Droits de l'Homme, van de basisschool van de gemeente Binche door het Koninklijk Atheneum van de Franse Gemeenschap te Binche

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003022932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, dat uitw Bij hetzelf type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003022931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische Raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, worden benoemd tot leden v 1° als ve

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003031509 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/871 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003031504 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/706 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 februari 2000 betreffende de erkenning, tegemoetkoming en subsidiëring van ondernemingen met aangepast werk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003009795 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Hoeselt : 1. - Schaarbeek : 1. In toepassing van artikel 43,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003009798 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 355 van 7 oktober 2003, bl. 48828, bericht nr. 2003/09763, Franse tekst, tiende alinea, moet gelezen worden als volgt : « - la désignation de Mme Wagner, D., vice-président au tribunal de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003009793 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 september 2003 : - is de heer Vander Straeten, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Koning - is de aanw

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003040607 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 juli 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003201500 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige assistent dienstleider voor Fed+. - Ref. : ANG03020 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatst(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003201501 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (niveau B) voor SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid). - Ref. : ANG03019 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003201499 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten (graad van technisch deskundige, niveau B) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ref. : ANG03813 Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar(...) Toelaatb

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 17/10/2003 numac 2003011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0051 : SPAR Belgium N.V./Echo S.A. Op 30 september 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde conce De aanm
^