B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 15 december 1998 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009817 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van de wet van 25 februari 2003 houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op het uitvoeren van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en d type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003014244 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Loterij Loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten "WIN FOR LIFE" genaamd, e - van de verkoop van de bil type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003011507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003022899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003022900 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003022965 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2003 wordt met ingang van 1 juni 2004, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van dierenarts verleend aan de heer Bouckaert, Jan, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij het type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003021217 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 wordt, op zijn aanvraag, aan de heer Gelissen, Jan, ontslag verleend uit zijn ambt van attaché bij het Federaal Planbureau op datum van 1 juli 2003. type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003011509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Nijverheid der elektrische energie, gasnijverheid type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voo type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inhoud en de algemene voorstelling van het gemeentelijk ontwikkelingsplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003201542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vorming van het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003201618 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaald

decreet

type decreet prom. 17/02/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en bevordering van de verfraaiingscomités, verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de koepelverenigingen ervan, alsmede van de informatiebureaus en informatiepunten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië- type decreet prom. 30/06/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Europa Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds en de bijlagen I tot XVII, en de Slotakte, gedaan te Bru type decreet prom. 16/06/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 13/03/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit tot uitvoering van het decreet van 25 mei 1999 houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van kamermuziekensembles

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 06/03 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Commune de FOREST Gemeent(...) 1 carte d'identité - 1 identit type bericht prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 05/03 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Ville de Ninove Stad Ni(...) 95 cartes d'identité - 95 identi type bericht prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003201609 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 september 2003 in zake de n.v. Fortis Bank tegen F. Laffineur, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Schen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003022884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 september 2003, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Behe - wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003201456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt vanaf 1 oktober 2003 ben Als vert

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/10/1998 pub. 30/10/2003 numac 2003033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 juli 1994 over de samenstelling en de werking van de Commissie van Advies van het buitengewoon onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende bepalingen van de onderwijswetgeving wegens de invoering van de euro type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/04/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot bevordering van maatregelen inzake voortdurende vorming van het verzorgend personeel en van het vakpersoneel in de gezondheidssector

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003201494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt Mevr. Patricia Vanspeybrouck, met ingang van 26 juli 2003, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 juli 2002. Bij koninklijk Bij koninklijk

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/10/2003 numac 2003042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2003 Voor de
^