B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003022955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 11 september 2003 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis , van de wet betreffende de verplichte verzekeri Interp type wet prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003022954 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 11 september 2003 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis , van de wet betreffende de verplichte verzekeri Interp type wet prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Mexicaanse Verenigde Staten inzake luchtvervoer, en met Bijlage, ondertekend te Mexico op 26 april 1999 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie « type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verplee type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003007284 bron ministerie van landsverdediging Vernietiging van een koninklijk besluit door de Raad van State Bij arrest nr. 123.485 van 25 september 2003, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIII e kamer, het koninklijk besluit nr. 4370bis van 11 maart 2003, gepublic type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003009818 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Orthodoxe eredienst.- Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt aan een plaats van bedienaar bij de orthodoxe parochie « Saints type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003009819 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Erkenning van een tweede plaats van Predikant-voorzitter van de Synode Bij koninklijk besluit van 20 september 2003 wordt aan de tweede plaats van type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003003503 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Leburtonstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de modaliteiten inzake de eigendomsoverdracht van de bezittingen van de nucleaire diensten naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003022952 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2003 type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003007285 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2002-2003

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot verlenging van toekenning van financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type ministerieel besluit prom. 21/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003022967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2003, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermel(...) Voor de raadpleging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Opdracht. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2003 wordt de heer Deville, Hervé vanaf 1 april 2003 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van attaché binnen het Bij b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Affectaties. - Ontslagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2003 wordt de heer Giordano, Michele, vanaf 1 januari 2003 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van assis Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van de terreinen gelegen op het grondgebied van de gemeente Ukkel met het oog op de herinrichting van het kruispunt van de Gulden Kasteelstraat met de Sint-Jobsesteenweg en de En type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003031356 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Bevorderingen Opdrachten. - Eervolle ontslagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 1999 wordt Mevr. Vanherenthals, Patricia, vanaf 1 april 1999 toegelaten tot de stage in Bij be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003201625 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de reis- en verblijfkostenvergoedingen en van de presentiegelden van de leden van het wetenschappelijk comité van het « Agence wallonne des Télécommunications » type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003201615 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de watergebieden met internationale betekenis, ter uitvoering van de Overeenkomst betreffende de watergebieden met internationale betekenis, opgemaakt te Ramsar op 2 februari 1971

document

type document prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003201585 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België, ondertekend in Antwerpen op 17 januari 1995. - Uitwisseling van Het

erratum

type erratum prom. 22/05/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003201510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die verlichtingspalen vervaardigen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waarond type erratum prom. 28/09/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003009827 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003009821 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Schorsing Bij arrest nr. 123.868 van 6 oktober 2003 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 31 maart 2003, waarbij de heer Lefebvre, P., benoemd wordt tot advocaat bij het Hof van Cassatie, geschorst. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003009830 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2003 is benoemd tot adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel, Mevr. Steenhaut, C., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. Het beroep tot nietigverkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003009829 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2003 : - is de heer Geuens, P., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen; - is Mevr. Van Weyenberge, M., advocaat, benoemd tot pla Het beroep to

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/06/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende bepaalde principes van de arbeidstijdsregeling voor de ambtenaren en de contractuelen van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/06/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vakantiegeld toegekend aan de personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en van de paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot bepaling van de rechtspositie van het contractueel personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en van bepaalde organismen van openbaar nut type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/07/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot oprichting van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 17 februari 2003 betreffende de erkenning en bevordering van de verfraaiingscomités, verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de koepelverenigingen ervan,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003022940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2003, wordt Dr. Kasa-Vubu Kukan Het bero

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003041710 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 300e AANVULLING Bijwerking op 10 oktober 2003 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daare 1. nieuw geregistreerd

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003015192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 . Toetreding door de Democratische Republiek van Oost-Timor Op 19 september 2003 ontving de Federale Overheidsdienst Buitenl(...) Overe

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003003502 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank - en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003011539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0054 : Cargill France S.A. - OCG Cacao S.A. Op 16 oktober 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogd Volgens

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/10/2003 numac 2003040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2003 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2003, 112,85 punten bedraagt, tegen Het gezo
^