B.S. Index van de publicaties van 3 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, gedaan te Vilnius op 3 mei 2002

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthe type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centr type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum v type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003015201 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 september 2003, wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 juni 2004 aan de heer Joseph Chantraine , adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Buitenlands(...) Hij i type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003015190 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003009777 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , § type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003201626 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud. - Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.8.269 van 17 juli 2003 wordt het aanleggen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer v Genoemd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003201650 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen met het oog, in het kader van het meerja

decreet

type decreet prom. 04/07/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003201010 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

erratum

type erratum prom. 25/08/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003009828 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003020158 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 4 november 2003, om 9 uur (*) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Voorstel van ordonnantie (van de heer Jacques De Grave)(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Sven Gatz c.s.) ter promotie va

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003015202 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt Mevr. Braibant, Ghislaine, stagedoend geneesheer, met ingang van 14 april 2003 met ranginneming op 14 april 2002 in het Frans taalkader van de F

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003003501 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 4 februari 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 22 oktober 2003. De Voorzitter, E. Wymeersch.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003201596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2003 is het laboratorium van de N.V. Ecolas, Lange Nieuwstraat 43, te 2000 Antwerpen, erkend ge Bij min type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003201604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2003 is de B.V.B.A. Asbestverwijdering en Milieutechniek Zandvliet, Weeltjes 19, te 2040 Zandv Bij mini

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003009717 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 222 5 september 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1559/2003 van de Commissie van 4 september 2003 tot vaststelling van(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003009706 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 215 27 augustus 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1496/2003 van de Commissie van 26 augustus 2003 tot vaststelling van(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003009698 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 211 21 augustus 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1469/2003 van de Commissie van 20 augustus 2003 tot vaststelling van(...) Verordening (EG)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003201657 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van hoofdscheepstechnici (niveau C2) voor de DAB Vloot van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereist(...) 1. Burger v type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003201675 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van scheepstechnici (niveau C1) voor de DAB Vloot van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten :

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/11/2003 numac 2003054152 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Philippart, Simonne Simonne Jeanne Germaine Philippart, ongehuwd, geboren te Antwerpe Alvorens te
^