B.S. Index van de publicaties van 4 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003201530 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 103/2003 van 22 juli 2003 Rolnummer 2457 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 16 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen v Het Arbit type wet prom. 13/05/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1, 2 en 3, onderte type wet prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003201532 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 106/2003 van 22 juli 2003 Rolnummers 2548 en 2549 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöperatie », naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003201682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is aan de heer Schamp, Hugo, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 6 december 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, Belanghe type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003015189 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003021163 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 mei 2003 wordt Mevr. Jourdain, Thérèse, Stichtster van de V.Z.W. « Femmes et Foyer », benoemd tot ridder in de Orde van Leopold II. Zij neemt vanaf heden haar rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 29 januari 2003 houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003021216 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003011417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003 wordt de heer Guy Buytaert met ingang van 1 november 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur bij het departement. Het is betrokkene vergund zijn pensi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering Bij ministerieel besluit van 8 september 2003 worden, met ingang van 1 september 2001, Mevr. Anke Renard, adjunct-adviseur, en de Heer Bart Verstraete, adjunct-adviseur, gedetacheerd bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelin Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Mandaat Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2003, wordt Mevr. Anne Meerkens met ingang van 1 oktober 2003 ontheven van haar mandaat van adjunct-secretaris bij het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003201652 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003201651 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de controle op de individuele zuiveringssystemen en tot bepaling van de voorwaarden voor de vrijstelling van de belasting op het lozen van ander afvalwater dan industrieel afvalwater type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003201648 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003201453 bron ministerie van de franse gemeenschap Plaatselijk centrum voor gezondheidspromotie. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2003, wordt de v.z.w. « Centre local de promotion de la santé Luxembourg » erkend als plaatselijk centrum voor gezondhe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003201681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is de heer Vandenberghe, Marc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Franco, J type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003022937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeisverzekering . - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 septembe 1° al type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003022943 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, worden benoemd voor een ter 1° Als

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003201683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Hugo Schamp De betrokken organisaties De voord

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003201624 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 4 juni 2003 in zake de n.v. Gogimmo tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Schen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Openluchtwerken" te Brussel om in het geh Bij koninklijk be type vergunning prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Bâtir avec notre Evêque" te Namen om in de prov Bij koninklijk

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanduiding van een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 3, 2°, b, van het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming, Bij type erkenning prom. -- pub. 04/11/2003 numac 2003000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van de opleidingen voor privé-detective in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, zoals gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bi
^