B.S. Index van de publicaties van 5 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2003 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2003 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003040208 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 augustus 2003 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 05/11/2002 pub. 05/11/2003 numac 2003015203 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kaapverdië inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 juni 1998 (2) type wet prom. 13/05/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003015214 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de « Norfra » gaspijpleiding op het Belgische continentaal plat, en de Bijlagen 1, 2 en 3, onder type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003011537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2003, genomen in toepassing van artikel 78, type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2003, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 122. Dit bes type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2003, genomen in toepassing van artikel 78, type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003201097 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 83/2003 van 11 juni 2003 Rolnummer 2465 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 20, 23, 29, tweede lid, en 43 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van Het Arbitr type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003201224 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 97/2003 van 2 juli 2003 Rolnummers 2543, 2544, 2545 en 2551 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 15, type wet prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003201225 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 98/2003 van 2 juli 2003 Rolnummer 2588 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, gesteld door het Hof van Beroep te Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Halloween » Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijk - van type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003021211 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003021215 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 18/06/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 februari 2003 betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003021210 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003021197 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat generaal. - Dienst van de Nationale Orden. - « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Nationale Orden. - Bevorderingen Beweging van 15 november 2002 Leopoldorde Bij koninklijk besluit van De heer Be type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003002177 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de competentietoelage type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003022941 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003022935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003022881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 76, § 3, 1°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003040406 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 30 juni 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003003504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastructuren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031510 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de heer Michel Boland tot de graad van eerste attaché voor het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Molenbeek en Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de opmaak van hun Gemeentelijk Ontwikkelingsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het voorkooprecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de schoolvakanties voor het schooljaar 2003-2004 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende opneming in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de personeelsleden komende van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

document

type document prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003020160 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 6 november 2003, om 14 uur (*) Commissie voor de Gezondheid Voorstel van resolutie (van de heer Erik Arckens) betreffende het opstarten v(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen.

erratum

type erratum prom. 10/04/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op het sluiten van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsverslaving gesloten tus

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003036079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen Onderscheiding in de Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 30 september 2003 en met ranginneming op de datum vermeld tegenover zijn naam, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer Van de Walle E Hij zal het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003009832 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 januari 2003, dat in werking treedt op 30 november 2003, is Mevr. Jadoul, K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aansp Bij konink

verslag

type verslag prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. - Jaar 2002 1(...) 1.1. Inhoud van het gegevensbestand De Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft tot doel (...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/06/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031405 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2003 van ieder Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk We

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003201223 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 96/2003 van 2 juli 2003 Rolnummer 2497 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 301, 307bis en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtba Het Arbitr

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003201222 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 95/2003 van 2 juli 2003 Rolnummer 2445 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 46 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 Het Arbitragehof, samenge

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0057 : P & V Assurances / Groupe ERGO Op 23 oktober 2003, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde Volgens de

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003054121 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Segers, Paul Jan Jozef Paul Jan Jozef Segers, weduwnaar van Joanna Maria Voerman, ge Alvorens te bes

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 05/11/2003 numac 2003011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^