B.S. Index van de publicaties van 6 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2003, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit bes type wet prom. 16/05/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003201463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde instelling bij de openbare instellingen van sociale zekerhe type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003201427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 7 september 2003, dat in werking treedt op 23 september 2003, wordt de heer Dirk UYTTENHOVE, te Dendermonde, als vertegenwoordiger van e Paritair S type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/08/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten en van het koninklijk b type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden De hierna vermelde personen worden bij koninklijke besluiten van 28 september 2003 bevorderd, benoemd of vereremerkt vanaf 8 april 2003 : Leopoldsorde Ridder De heer DE COSTER, Jan, zaakvoerder, te Halen; Mevr. IMPENS De heer NASSER, Moh type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden type koninklijk besluit prom. 12/08/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding en van het koninklijk besluit van 12 december 2000 tot wijziging v type koninklijk besluit prom. 12/08/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 december 2002 tot vastlegging van het model en de gebruiksvoorwaarden van de documenten in toepassing van artikel 22 van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 28 november 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 betreffende de identificatie en de registratie van honden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003002181 bron regie der gebouwen Benoemingen Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2003 wordt de heer Stevenaert, Philip, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie - Dienst Telecommunicatie van d Bij mi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003036082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot internationale ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Slowakije, ondertekend in Bratislava op 30 mei 2002

protocol

type protocol prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol inzake de immuniteiten van de Bank voor Internationale Betalingen, gedaan te Brussel op 30 juli 1936 . - Ondertekening door de Republiek Filippijnen Op 4 september 2003 heeft Zijne Excellentie Clemencio F. Montesa Buitengewoon en G(...) ______ type protocol prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol inzake de immuniteiten van de Bank voor Internationale Betalingen, gedaan te Brussel op 30 juli 1936 . - Ondertekening door de Republiek Chili Op 2 september 2003 heeft Zijne Excellentie don Ricardo Brodsky Baudet, Ambassadeur van (...) ______

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003003510 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5, type bericht prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003003509 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 367 van 25 december 2001, pagina 44974, « Frank » vervangen door « Franck ».

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003009837 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2003 zijn voorlopig benoemd tot referendaris in het in het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Antwerpen : Mevr. Roelants V.; - Brussel : Mevr. Baudenelle C.; Mevr. de heer Debusschere C type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003009841 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 september 2003 : - is de heer Van der Avort, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bi - is de a

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003009730 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 228 12 september 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1587/2003 van de Commissie van 11 september 2003 tot vaststelling v(...) Verordening (EG)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst betreffende de toepassing tussen de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel, op 25 mei 1987 . - Bekrachtiging door het groot(...) Op

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriele besluiten van 15 september 2003 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in PR/001-

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003015197 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002 . - Bekrachtiging door het groothertogdom Luxemburg. - Inwerkingtreding van het Protocol Op 30 september 2003 is bij de(...) Zoals

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003009838 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Vercruysse, M., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 25 november 2003. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003009840 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde Mevr. Segers, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 30 november 2003. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/11/2003 numac 2003009839 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De aanwijzing van de heer Peeters P., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 novem

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. 03/02/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake het aanknopen van diplomatieke en consulaire betrekkingen door middel van het uitwisselen van diplomatieke nota's
^