B.S. Index van de publicaties van 7 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201522 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 113/2003 van 17 september 2003 Rolnummer 2487 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Charleroi Het Arbitr type wet prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201533 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 112/2003 van 17 september 2003 Rolnummers 2401, 2402 en 2417 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 1 en 97 tot 102 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappel Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 voor bedien type koninklijk besluit prom. 10/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022958 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022977 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022948 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van de kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden en van reglem type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend en van reglementaire b type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het jaar 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tege type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003009649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1991 waarbij aan de griffiers van de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Orde toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003009647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1985 waarbij aan de onderzoeksrechters, de magistraten van het openbaar ministerie en de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten toegang wordt verleend tot het Rijks type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003009648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met betrekking to type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 juni 2003 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend en van het konin type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022936 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 104quater, § 1, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot uitvoering van artikel 41, eerste lid, van de wet van 6 mei 1998 tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in l

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003 werd de firma UNIVERSOIL B.V.B.A. erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het beslui De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2003 werd de firma MAVA BODEMONDERZOEK erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het b De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 27 januari 2003 werd de N.V. Engytime erkend als adviesbureau op het vlak van Kathodische bescherming voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 27 januari 2003 werd de Engytime N.V. erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 27 januari 2003 werd de N.V. Engytime erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De erk type ministerieel besluit prom. 09/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 3 juni 2003 werd de N.V.Geafor erkend als adviesbureau op het vlak van bodemverontreiniging voor een periode van vijftien jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB's Bij ministerieel besluit van 23 mei 2003 werd de N.V. Shanks erkend als ophaler van PCB's voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. Bij ministerieel besluit van 11 juni 20 type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verwijdering van PCB Bij ministerieel besluit van 22 mei 2003, Op de 301 afwijkingsaanvragen, ingediend op 14 maart 2003 en waarvan de lijst vermeld wordt in een tabel die zich als bijlage van de beslissing bevindt. Moet de verwijdering va De verwijder type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 11 juni 2003 werd de N.V.Sita West erkend als ophaler van afvalolie voor een periode geldig tot op de vervaldatum van de erkenning van N.V. Watco Ecoservice d.w.z. tot op 20 oktober 2014. type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 10 juli 2003 werd de N.V. E. DE KOCK erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 2 jaar. type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003011534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 7 juni 2003 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Actief construct. Bij minist type ministerieel besluit prom. 10/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022961 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2002 tot bepaling van de omstandigheden bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, 2°, en 44, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricag type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 28 mei 2003 werd de N.V. Truck en Tankcleaning Tack erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van Bij min type ministerieel besluit prom. 01/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201665 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2002 besloten aanvragen van steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Actief Interim. Die toela

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003036083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van gemeenteb type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201611 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelij type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201610 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een provinciaal type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201587 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201668 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2001 betreffende de uitoefening van bijzondere gemachtigde opdrachten toevertrouwd aan de gespecialiseerde maatschappij "Société wallonne des Aéroports"

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201656 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting type decreet prom. 22/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201669 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevestiging van de artikelen 5 en 13, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201690 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 september 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 oktobe b. Bij type bericht prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201640 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 19 augustus 2003 in zake Sakiev Kourban en Kassymova Khankis, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Schen type bericht prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201642 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 augustus 2003 in zake E. Vyncke, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 29 september 2003, heeft « Schen type bericht prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003095065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van Deze overdra type bericht prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201641 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 23 september 2003 in zake het openbaar ministerie tegen R. Vergauwen en M. Avontroodt, waarvan de expeditie ter griffie van het Ar « 1. Sc

document

type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 8 augustus 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 juni 2003, waarbij de gemeenteraad van Oudergem de begrotingswijzigingen nr. 1 voor 2003 van het grondbedrijf heeft SINT-JOO type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ELSENE. - Bij besluit van 27 augustus 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 juni 2003 waarbij de gemeenteraad van Elsene beslist de bijzondere toegangsvoorwaarden tot de graad van administrati ELSENE. type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003095064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Intrekking van toelating verleend aan een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen van 28 augustus 2003 wordt de toelating ingetrokken verl - « Casco type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003018095 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit (...) Elia Sys type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003018092 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit g(...) IMEA, type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003018091 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit g(...) EV/GHA, type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003018093 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit (...) Régie d type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 4 augustus 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 juli 2003 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder lastenboek betreffende de ANDERLEC type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003018094 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit (...) AIEG. De type document prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 22 mei 2003, van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt de N.V. Aries Consultants erkend als opdrachthouder, voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar met ingang op datum van de kennisg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 27 maart 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 26 april 1999 tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003200779 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 14 mei 1991 betreffende de werking van de Franse Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van het opleidingsprogramma op mesoniveau van de "Conseil de l'Enseignement des Provinces et des Communes" voor het schooljaar 2003-2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juli 1962 tot reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities en van de beoefening van de bokssport en van het besluit van de Executieve van 4 juli 1985 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van het opleidingsprogramma op mesoniveau van de V.Z.W. "Libre Ecole Rudolf Steiner" voor het schooljaar 2003-2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 3ter, § 3, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003200777 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het gezondheidsproject, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheidsdelegatie in het kader van het decreet van 3 juli 2003 tot invoering van psychomotorische activiteiten in het gewoon kleuteronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van het programma betreffende de opleiding tijdens de loopbaan op mesoniveau van de "Fédération des Ecoles libres subventionnées indépendantes ", v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003200778 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model voor de overeenkomst bedoeld in artikel 9, lid 2, punt 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwer

erratum

type erratum prom. 10/07/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201636 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen me

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003022970 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2003, dat in Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009822 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten met het oog op de samenstelling van een lijst van de magistraten van het openbaar ministerie die gemachtigd zijn om de Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Artikel 94 van de wet van 10 april 2003 Alleen type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009844 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2003. - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbei De eerste aan type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009846 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : bij het arbeidshof te Gent : 1; bij de rechtbank van eerste aanleg te : Charleroi : 1; Bergen : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ber - beambte bij de grif

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009843 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2003 is het koninklijk besluit van 28 mei 2003, waarbij de heer Poll, F., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, zijn aanspraak op definitief vroeg Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009842 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is Mevr. Hurlet, B., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Luik. Het beroep tot nietigverklaring van type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009845 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 november 2003, is de heer Freyne, Th., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingan Het

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201643 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 123.335 van 24 september 2003 in zake G. Gillet tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Miske

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003095066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan België De portefeuille van d Deze overdr

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003015210 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 22 oktober 2003 hebben H.E. de Heer Robert Mayor, de Heer Franz Cede, en de Heer Herman af Trolle de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zijne Majest H.E. w

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009781 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 250 2 oktober 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1741/2003 van de Commissie van 1 oktober 2003 tot vaststelling van for(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009736 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 233 19 september 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1633/2003 van de Commissie van 18 september 2003 tot vaststelli(...) Verordening (EG) nr type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009760 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 238 25 september 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1674/2003 van de Raad van 22 september 2003 tot wijziging van Ver(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003009761 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 244 29 september 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1667/2003 van de Commissie van 1 september 2003 ter uitvoering va(...) * Verordening (

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 10/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van het opleidingsprogramma op mesoniveau van het "Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communautés française et germanophone " voo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201093 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 81/2003 van 11 juni 2003 Rolnummer : 2443. In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 Het Arbitragehof, sam

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003201735 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische medewerkers-chauffeurs (niveau D) voor het Provinciaal Gouvernement West-Vlaanderen - FOD Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Toelaatb

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/11/2003 numac 2003054122 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Weyrich, Renée Weyrich, Renée Marie Josepha Ghislaine, echtgescheiden van Haag, Po Alvorens te be
^