B.S. Index van de publicaties van 12 november 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influ type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de Staat te genieten in het kader van type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 decembe type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beh type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 februari 2003 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000315 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 2003 houdende vaststelling van de criteria voor het evalueren van het ontbreken van voldoende opvangmaatregelen genomen door het O.C.M.W. ten type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 12 december 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het reglement behorende bij het ministerieel besluit van 13 februari 1970 houdende reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de exploitatie van de vliegtuigen in he type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003011546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand oktober 2003 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energi N c = 1,1042 N E = 1,3304 type ministerieel besluit prom. 27/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003003512 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003036081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003036094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003201692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003201695 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het toezicht op de Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende sommige bepalingen met betrekking tot het meesters-, vak- en dienstpersoneel in het Gemeenschapsonderwijs

decreet

type decreet prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003036080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afvoer van het water van de Maas, ondertekend in Antwerpen op 17 januari 1995. - Uitwisseling van de ratificatie-instrumenten Het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en he Het Vla

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/11/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003002180 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 539. - Het gezondheidstoezicht op personeelsleden van het federaal openbaar ambt type omzendbrief prom. 04/11/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI betreffende sommige verloven toegekend in 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003002184 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003036078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2003 : worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer DE KEYSER, Roger Maurits , °Vladslo 27/03/1930, bestuurslid en voorzi(...) - de heer DE ROECK,

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Comité, doet het reglement naleven, opent, leidt en besluit de besprekingen. Ingeval de Voorzitter verhin Art. 2. type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke commissie van beroep voor de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I. Het indienen van het b Artikel type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. De indiening van het beroep en de griffie Artikel 1. De raad van beroep ingesteld bij artikel 2 Art. 2. type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. De indiening van het beroep en de griffie Artikel 1. De raad van beroep ingesteld bij artikel 285, 1°; van het besluit van de Brussel Art. 2.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003008158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige analisten voor de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie) (ENG03808) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Thery, Olivier, Roeselare 2. De Vestele, Bénédi(...) 3. De Muer, Th type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003201584 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Samenstelling van een **** van **** **** Gegradueerden Groep 2 voor de Algemene Directie voor Infrastructuur . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ver(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003008160 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici **** voor de administratie Wegen en Verkeer, departement Leefmilieu en **** (****03027). - Uitsla(...) Rangschikking van de geslaagde **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003201548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct-adviseur van het leefmilieu voor de buitendiensten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . - Uitslagen A. Rangschikking van (...) 1. Maasen, Ka type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003008157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistent-analisten voor de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie) (ENG03807) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Delaruelle, Lutgarde, Oosterzele 2. D(...) 3. Engelen, Arn

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003020162 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 14 november 2003, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Installatie en eedaflegging van een nieuw lid van de Raad. 2. Inoverwegingnemingen : type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003020163 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 14 november 2003 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) I. Ontwerpen van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende i(...) - Rapporteurs : Mevr. Dominique Dufourny en de heer Jacques De Grave. -

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003054126 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Paulus, Marthe Mej. Paulus, Marthe Marie Madeleine, geboren te Saint-Hubert op 23 jan Alvorens te

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 12/11/2003 numac 2003011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand oktober 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand oktober 2003 respectievelijk vastgeste Iga = 0,
^